Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Úvahy o antikristovi

28. augusta 2015 Pavel 0 Comments

„Antikrist je mezi námi. Začátek nového roku nám otevírá daleké horizonty a jakkoliv se v nich zračí přeci jen nějaký záblesk světla, jsou temné a hrozivé. My ovšem nemůžeme zavírat oči před tím, co nás obklopuje. Musíme toho Zlého nazvat jeho pravým jménem. Nemůžeme nečinně přehlížet tomu, jak souběžně s kulturou lásky a života se světem šíří jiná civilizace, a sice civilizace smrti, která je nejvlastnějším dítětem ďáblovým a je jedním z projevů

                                                                             blížící se Apokalypsy.“                                                                                        

sv. Ján Pavol II. 1993, pri návšteve jezuitov v Ríme

Prorocká úvaha V.Solovjova          Prezident antikrist      Vzpomienka na budúcnosť

 

Náboženstvá sú

ako verejné kúpaliská

Najväčší hluk vychádza z tej časti bazénu

kde je voda najplytšia

Jak bude vypadat příchod Antikrista a Apokalypsa.
I mnozí kněží budou sloužit Satanovi

zjavenia v La Salette

Reformátor M.Luther

File:Signorelli-Antichrist and the devil.jpg

Antikrist a Satan, Luca Signorelli

Prof. Franz Spirago (1862-1942) byl rakouský katolický teolog působící rovněž v Čechách.

Výběr pasáží z knihy Antikrist – Důsledně podle učení tradice, Písma sv. a soukromých zjevení

Původní německé vydání z roku 1931 nese církevní schválení k tisku:

10 621 Nihill obstat

Dr. Ant. Franz, censor

Prag, 23. Aug. 1921

Imprimi potest

Dr. Ant. Podlaha, Vic. gen

Nikdo by neměl říkat, že pojednání o Antikristu je zbytečné, protože se domněle ještě neblížíme konci světa. Předložit studii o učení, které Písmo svaté tak často a dokonce výslovně pojednává, nikdy nemůže být označeno za zbytečné. Svatí apoštolové

a svatí Otcové by ostatně tak často nepoukazovali na Antikrista, kdyby toto učení nebylo pro křesťany dokonce mimořádně užitečné. Největší prospěch ovšem podrobná znalost řečeného učení přinese těm křesťanům, kteří budou žít v čase Antikrista. Ti se pak nenechají tak snadno strhnout do všeobecné pomatení a chaosu, a zůstanou pevní, budou-li vědět, co z Božího dopuštění nastane. Předvídání nebezpečí jim zmírní hrůzu a strach.

Kromě toho naprosto není jisté, že se neblížíme konci světa. Z právě přestálé

války národů, ze založení nové židovské říše, z obrovského odpadu národů od víry

i z mnoha soukromých zjevení dokonce mnozí soudí, že se rafie orloje světa stále

více blíží k půlnoci, kdy se má náhle zjevit ženich a vzít své služebníky ke svatební

hostině (viz Mt 25,1 ad.). Za takových okolností lze podrobné pojednání o Antikristu

právem označit dokonce za aktuální.

Antikrista nebude tvořit nějaká společnost nebo organizace, nýbrž zcela určitá

osoba. Bude to člověk, vybavený veškerou mocí Satana. (Sv. Jan Zlatoústý.) Antikristem nebude Satan, nýbrž člověk. (Sv. Hildegarda, Scivias.) Rovněž tak nebude vtěleným ďáblem, ale skutečným člověkem; nebude tedy současně ďábel i člověk. (Sv. Jan Damašský.) Rovněž nepůjde o Satanem posedlého člověka, protože bude moci jednat svobodně.

Podle papežského proroctví sv. Malachiáše, arcibiskupa z irského Armaghu (z roku 1139) by po papeži Benediktovi XV. mělo následovat již jen osm papežů, což rovněž stojí za povšimnutí. Je také nápadné, že již papež Pius X. ve své encyklice ze 4. října 1903, v níž poukazuje na velký odpad národů od Boha v současnosti, vyjadřuje obavy, zda to již není na počátek konce světa ohlášené zlo nebo možná příchod Antikrista na zemi.

Podle proroctví svaté Hildegardy z Bingenu († 1179) bude v čase Antikristova

narození panovat na zemi velký nepořádek a zmatek. Říká o tom: „Od

chvíle, kdy se Antikrist narodí, bude na zemi mnoho válek a skutečný pořádek bude

zničen. Spravedlnost zmizí a mezi lidmi převládne bezcitnost. Rozmůže se bludařství

a kacíři budou své bludy hlásat veřejně a nerušeně. Mezi křesťany se pak

rozšíří pochyby a neznalosti ohledně katolické víry. Bude také mnoho znamení na

slunci, měsíci i ve hvězdách, na vodě i dalších prvcích jako

předobraz nadcházejících běd.“

Jak známo, za časů francouzské revoluce prohlásil zákonodárný sbor roku 1793

Boha za sesazeného, na jeho místo dosadil Francouzům božstvo rozumu a jako jeho

symbol usadili na oltáři herečku pochybné pověsti, kde jí prokazovali božské

pocty. Tehdy zůstal odpad od Boha ještě omezen na Francii, tedy jen na část světa.

Satanův úmysl přimět k úplnému odpadu od Boha se tenkrát nezdařil. Lidstvo

zjevně ještě nebylo pro Antikrista zralé. Musí předem přijít naprostá zkáza mravů,

celé lidstvo musí vypovědět Bohu poslušnost a musí začít všeobecná vzpoura proti

Bohu. Pak nastane den, kdy za Boha nebude prohlášena herečka, ale sám Antikrist!

Básník Friedrich Wilhelm Helle ve svém eposu „Antikrist“ uvádí, že před příchodem

Antikrista znovu oživne modlářství, dokonce i v Římě, že věda i umění budou

plně ve službách Satana a že mnozí kněží budou nemravní. Naproti tomu svědomité

kněze čeká urážení a pronásledování. Nemravnost pronikne také do mužských

i ženských klášterů. (To ostatně zvěstovala Matka Boží v La Salettě roku

1846.)

Jako v boji napíná voják všechny své síly pro vítězství, stejně tak i protikřesťanské

mocnosti vynaloží všechno pro své vítězství. Antikrist bude posledním trumfem,

které vynese peklo na zemi, poskvrněné mnohými hroznými hříchy. A tak

jako vysoká hora převyšuje pahorky, které proti ní vypadají nepatrné, stejně zastíní

Antikrist všechny dřívější zuřivé nepřátele Krista a Jeho svaté Církve, Diokleciána,

Nerona, Julia Apostatu a pod., protože jeho životním úkolem bude úplné vyhubení

křesťanství a jako panovník světa dosáhne takové moci, jako ještě žádný vladař

před ním. Pastor Karl Reimers proto právem říká: „Válečná léta nám ukázala, jakou

všemomoc má stát. S hroznou tvrdostí a bezohledností, které bychom dříve považovali

za zcela nemožné, zasáhl stát do našeho soukromého života. Stát nám předepisoval,

jak mnoho či spíše jak málo smíme jíst, kdy si smíme v domě rozsvítit, co

smíme číst, kdy a kam smíme cestovat a podobně.

S hrůzou nyní vidíme, co přijde

a čeká nás, až veškerou státní moc světa na sebe strhne jednotlivec,

největší nepřítel Krista!

Světové panství Antikrista potrvá tři a půl roku a pod trestem smrti bude zakázáno

sloužit mši svatou a udělovat svátosti. Následkem toho ustanou ve všech chrámech bohoslužby a mše svatá se bude sloužit potají v lesích jako za časů pronásledování římskými césary. Podle proroka Daniela (11,31; 12,11) bude mešní oběť odstraněna na tisíc dvě stě devadesát dní, nastane ohavnost spuštění a síly zla poskvrní svatyně. Antikrist také přikáže zničit a pobořit oltáře v chrámech, rozlámat a spálit kříže a obrazy svatých i v soukromých domech, duchovní a řeholní osoby vyžene, jejich obydlí vyrabuje a nejvzácnější předměty z chrámů dá převézt do své rezidence v Jeruzalémě. Bude napodobovat krále Baltazara a bude pít z liturgických nádob.

Antikrist bude věřící křesťany vábit a svádět k odpadu od víry. – Svatá Hildegarda říká: „Když se Antikristu nepodaří duše Kristu věrné získat ani lichocením, ani vyhrožováním, přikáže je ukrutně mučit.“ Světice pak dále praví: „Syn zatracení bude nejprve sladkými slovy

lákat lidstvo, ale tam, kde nepochodí, bude hrozným a krutým tyranem“.

V čase pronásledování bude Satan nehodné katolíky prosívat jako plevy z pšenice tak, jako kdysi byl Jidáš vyloučen ze svazku apoštolů

(Podle Dionysia z Lützenburgu) bude jeho věrouka převzata ze židovského náboženství

a zdánlivě se nebude příliš lišit od základního učení křesťanství. Bude totiž učit, že Bůh, který stvořil svět, je vševědoucí a sám zná myšlenky lidí, je spravedlivý, následovníky svých přikázání odměňuje a přestupníky trestá, a také že jednou všechny lidi vzkřísí z mrtvých. Tento Bůh promluvil skrze Mojžíše a proroky a proto je třeba dodržovat předpisy mosaického zákona, a to zvláště obřízku a svěcení sabatu. Svou mravoukou se však bude snažit zvrátit veškerý řád na zemi.

Proto je v Písmu svatém (v Septuagintě) nazván „bezzákonný, anomos“. – Daniel

(7,25) praví: „Bude se domnívati, že může změniti časy a práva“. – Zavrhne všechny

zákony, mravy a religiózní instituce ve snaze přilákat k sobě svět, slíbí naprostou

svobodu od všech Božích i církevních příkazů a každého nechá žít podle vlastních

vášní a choutek. Tím bude před národy stát jako osvoboditel z jařma, jako

obšťastňovatel světa a lidu. Bude se snažit udělat náboženství snadné a nezávazné.

Bude říkat, že není třeba se postit a ztrpčovat si život odříkáním, jako to dělali lidé

dříve, kdy ještě neměli ponětí o Boží dobrotivosti. Úplně stačí Boha milovat. Nechá

lidi hodovat podle libosti, takže ti budou litovat lidstvo dřívějších staletí, které

si ztrpčovalo život půstem. Lze mít také za to, že Antikrist bude hlásat volnou

lásku a zničí nejposvátnější svazky rodinného života. „Opovrhne vším posvátným

a svátosti Církve zahrne ďábelským posměchem.“ – Zatratí pokoru a bude šířit

pyšné a hrozné učení. Bude opovrhovat tím, co nechal Bůh zapsat a učit ve Starém

i Nové zákonu. Bude tvrdit, že hříchy a nepravosti nejsou hříchy a nepravostmi.

Slovem, bude cestu do pekla vydávat za cestu do nebe. Právem proto Wilhelm

Faber říká: „Čas Antikrista bude tedy časem nejtyranštějšího zesvětštění.“

Pro Antikrista nebude obtížné vystoupit proti křesťanství a omámit svět, protože

v té době bude lidstvo již naprosto bezbožné. Bernhard z Busta říká: „Již v čase,

kdy bude mít Antikrist asi dvacet roků, bude celý svět odchýlen od víry.“ – Také

svatý Řehoř Veliký soudí, že v té době většina lidí propadne bezbožnosti nebo kacířství

a bude se oddávat všem možným nepravostem.

Čtěte také:

Apokalypsa. Příchod Antikrista do nynějšího světa

Papež: Antikrist je mezi námi. Naše civilizace smrti je nejvlastnějším dítětem ďáblovým a projevem blížící se Apokalypsy

Nyní dochází ke spolčení zla, které šikuje své vojsko ze všech končin světa. Kardinál bl. John H. Newman o Antikristu, druhém příchodu Krista a konci světa

Pán sveta, Antikrist a Dni hnevu. Nastáva koniec sveta?

Kniha Petra Hájka výborně rozebírá Václava Havla, konec světa i ďábelský původ levice a revoluce

Lactantius Firmianus praví, že již v čase Antikristova mládí zmizí ze světa veškerá

spravedlivost; nikdo nebude znát zákon, řád ani kázeň. Téměř každý bude mít

něco, čeho se potají zmocnil. Svět zcela ovládne bezbožnost, chamtivost, žádostivost

a smyslnost. Kromě toho budou národy spolu válčit a pronásledovat se. Celý

svět bude zneklidňován loupežemi a vraždami. Dokonce i duchovní pastýři se

vyrovnají vlkům, budou zanedbávat bohoslužbu a žít se ženami. Svatý papež Řehoř

Veliký říká: „Kostely budou v těch časech pusté a opuštěné jako zchátralé

stodoly. Duchovní pastýři se budou málo starat o své ovečky.“ – Také zbožní lidé

budou velice vzácní. Svatí Otcové (sv. Cyril Jeruzalémský, sv. Efraim, sv. Řehoř

Nazarénský, sv. Jan Zlatoústý aj.) nenalézají slov k popsání špatného stavu světa, v

němž se má nacházet v nadcházejícím čase vlády Antikrista. Řeholní sestra Nativitas

(† 1798) také prohlašuje: „Až se přiblíží čas Antikristovy vlády, povstane nové

náboženství, odporující jednotě Boha a Jeho Církve. Kacířství vyvolá takové zpustošení,

jaké do té doby nikdo neviděl.“ – Čím více se bude blížit vláda Antikrista

a konec světa, tím rychleji se také bude na zemi šířit temnota Satana. S blížícím

se koncem světa poroste počet dětí zatracení; naproti tomu v obráceném poměru

bude klesat počet spravedlivých.

Mnozí soudí, že bude označen za „šelmu“ – jak je tomu opakovaně v Písmu svatém – pro

své zvířecké pudy (nemravnosti), které nepochybně zdědil po matce. „Bude náramně

žádostiv žen“.

Jak říká svatý Řehoř Veliký, bude Antikrist „hlavou všech pokrytců“. Bude předstírat všechny možné ctnosti: zbožnost, čestnost, upřímnost, dobrosrdečnost a svatost, čímž k sobě naláká srdce všech Židů. Zvláště bude pokrytecky dávat najevo laskavost a dobrotu, aby si získal důvěru lidí. Také v tom bude podobný ďáblovi, který se rád zjevuje jako „anděl světla“ a tím je přirozeně mnohem nebezpečnější, než kdyby se ukazoval ve své pravé podobě „jako lev řvoucí, který obchází a číhá, koho by pohltil“. – Lstivostí, kterou u lidí dosáhl obliby, si upraví cestu k trůnu.

Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů. Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu. Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“

Jakmile se Antikrist zmocní světovlády…Zlí se budou radovat, dobří plakat.

Jako měl Kristus předchůdce neboli průkopníka Jana Křtitele, bude jej mít Antikrist.

Předchůdce Antikrista je v Písmu svatém zmiňován několikrát, konkrétně

v Apokalypse. Je tam nazýván nepravým prorokem nebo lžiprorokem, zjevně

proto, že nebude svatý a upřímný, nýbrž bezbožný a falešný, tedy zcela jako sám

Antikrist. O nepravém proroku se proto také říká: „(Šelma) měla dva rohy podobné

beránkovým a mluvila jako drak“. Tím se naráží na její podobnost s hadem v

ráji, tedy na její falešnost. Předchůdce Antikrista je nazýván šelmou, vystupující ze

země, viditelně pro své pozemské (zvířecí) smýšlení a smyslům lichotící učení.

Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný

církevní prelát, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně

vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.

P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.

Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.

V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky,

totiž Satana a lžiproroka. V Apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a z

úst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem,

šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jako

při vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společně

také tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.

Daniel praví: „Přijde tajně a zmocní se vlády lstivě“. Jako kočka, vycházející

na lov, postupuje opatrně a krčí se, ale jakmile si je jistá kořistí, vyskočí a zatne do

ní ostré zuby, stejně tak si vede i Antikrist na počátku svého vystoupení. Nevpadne

tedy do domu dveřmi, aby dosáhl královské hodnosti, ani k jejímu získání nepoužije

síly zbraní, nýbrž bude podobný hadu v ráji postupovat jako lstivý pokrytec a

snažit se získat si srdce a důvěru dobromyslného lidu. Svatý biskup a mučedník Metodius, žijící ve 4. století, předpověděl: „Antikrist bude zpočátku vůči všem lidem přátelský a laskavý, k chudým milosrdný. Nebude si libovat v bohatství, nýbrž zlato s stříbro rozdá potřebným. Bude také mírumilovný, a kde se dva dostanou do sporu, bude je snažit usmířit.“

Svatý Anselm praví: „Antikrist si svou mimořádnou štědrostí a soucitem získá

srdce Židů, takže jej ve všech končinách světa budou vychvalovat jako poloboha.“ – Se smutnou tváří si bude Židům stýskat, jak špatný je nyní svět a jak je nanejvýš nezbytné, aby Bůh probudil krále, který by svou obratností poznovu přivedl svět k pravé službě Bohu. Před všemi lidmi bude s pozdvižený pažemi úpěnlivě prosti

Boha, aby již brzy poslal takového krále, který ubohé poddané vyrve z rukou tyranie

a celý svět znovu uvede do dřívějšího šťastného stavu. Židé si potom budou

říkat: „V celém našem pokolení se nenajde žádný tak dobrý, spravedlivý a moudrý

člověk jako on. Jistě by byl schopen osvobodit nás od všech běd a trápení.“ – Židé

mu pak po předcházející veřejné poradě nabídnou královskou korunu. Antikrist se

však bude zdráhat, ovšem jen proto, aby jej tím víc prosili. Poté k němu budou

přicházet i příslušníci jiných národů jako Turci, Tataři, ba dokonce i křesťané, a budou

jej prosit, aby přijal královskou hodnost. Nakonec mu představitelé Židů,

Turků i ostatních národů přinesou skvostnou korunu, vstaví mu ji na hlavu, do ruky

vloží žezlo a prohlásí jej za svého dobrovolně vyvoleného krále.  Jeho prvním

starostí bude shromáždit veliké vojsko, nechat zhotovit zbraně a do skladišť navozit

zásoby potravin. Ne bez ďábelského přispění začne velký nával vojáků.

Časem se Antikrist bude také vydávat za mesiáše Židů. Židé tedy budou první,

kteří se přidají k Antikristovi; oni, kteří kdysi zavrhli pravého Mesiáše a neuvěřili

pravdě, budou nyní věřit lži. Právem tedy Kristus řekl Židům: „Já jsem přišel ve

jménu Otce svého, a nepřijímáte mne; jiný-li přijde ve jménu svém, toho přijmete.“ (J 5,43.)

Předpokládá se, že Antikrist obnoví také panství islámu. Ke konci světa má totiž

přijít veliký monarcha, potomek Ludvíka IX. Svatého, a mimo jiné má rozbít tureckou

říši. Tak předpovídal svatý František z Pauly († 1508) i další věštci.Velkým

monarchou zlomené panství islámu má být údajně obnoveno Antikristem.

Uvážíme-li, že mohamedánství obsahuje určitá smyslná učení (např. mnohoženství)

a je smrtelným nepřítelem křesťanstva, pak vůbec není nepravděpodobné, že

Antikrist bude také ochráncem islámu.

Svatý Otcové jednomyslně prohlašují, že Židé přijmou a uznají Antikrista za

mesiáše. Výtka Spasitele Židům se podle všeho vztahovala na Antikrista: „Já jsem

přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne; jiný-li přijde ve jménu svém, toho

přijmete.“ – Takto soudí sv. Irenej, sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Jeroným, sv.

Jan Damašský aj. Antikrist bude Židy svádět, aby jej přijali za mesiáše a kořili se

mu. Bude se snažit z Písma svatého prokázat, že je skutečným mesiášem. Také

na přání Židů předvede mnoho – přirozeně zdánlivých – zázraků na důkaz, že je

mesiáš. Židé pak budou říkat, že přišel shromáždit svůj národ z rozptýlení mezi

národy.

A protože Židé na základě předpovědí proroků mají odedávna za to, že Jeruzalém

bude středem mesiánské světové říše, bude se Antikrist snažit zmocnit tohoto

města a také se mu to podaří. Tehdy si Jeruzalém zvolí za své hlavní sídlo, čímž bude chtít ukázat, že je skutečným mesiášem. Poté se budou Židé houfně stěhovat zpět do své domoviny v Palestině. Ta záhy nanovo rozkvete novými městy, vesnicemi a dalšími živými místy. Vynikne svou nádherou i bohatstvím, a celý svět bude k Palestině obdivně vzhlížet.

Antikrist se bude také vydávat za Boha. Svatý Pavel praví: „Prve přijde odpad a

objeví se člověk hříchu, syn záhuby; protivník, jenž se povyšovat bude proti všemu,

co slove bohem aneb čemu se vzdává pocta božská; posadí se dokonce ve

chrámě božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.

Daniel říká: „(Král)

bude činiti podle své libovůle, pozdvihne a postaví se pyšně proti každému bohu;

proti Bohu bohů bude mluvit zpupné řeči a šťastně se mu povede, až se dokoná

hněv, neboť co bylo uloženo, stane se.“ – „Bude se nazývat bohem a říkat, že je

Bůh všech bohů, i nařídí, aby byl uctíván jako pravý Bůh.“ A svatá Hildegarda

prohlašuje: „Bude si víru ve své božství vynucovat násilím a strachem.“

Antikrist se také bude rouhat Bohu. „Bude mluviti řeči proti Nejvyššímu.“ –

„I otevřela (šelma) ústa svá k rouhání Bohu, aby se rouhala jménu jeho i stánku

jeho i těm, kteří přebývají v nebi.“ – Antikrist bude především potírat a hanobit

učení o Nejsvětější Trojici a prohlašovat za blázna toho, kdo by věřil, že Bůh má

Syna. Bude se nejen rouhat Bohu, ale hledět také vyhladit uctívání Boha. Proto

v celém světě širém nestrpí jediný oltář ani obraz, upomínající na Boha a jeho svaté.

Protože časem bude téměř celý svět patřit ke stoupenců Antikrista, budou jej také

všichni obyvatelé země s nepatrnými výjimkami uctívat. V Apokalypse se praví:

„I klaněli se jí (šelmě) všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou napsána v životné

knize Beránka.“ – „Poklonili se draku, jenž dal moc šelmě, také poklonili

se šelmě, řkouce: ‚Kdo jest podoben šelmě a kdo může s ní bojovati?‘“ – Početné

národy poté přijdou do Jeruzaléma uctívat a vzývat Antikrista jako Boha a mesiáše.

Všem obyvatelům země bude poté nařízeno všude vystavit obraz a vzývat obraz

Antikrista. Kdo tak neučiní, bude usmrcen resp. sťat. Předchůdce Antikrista se

vydá do světa (pravděpodobně ke králům) pobízet je, aby byl všude vystaven obraz

Antikrista k uctívání.

Antikrist vyšle do světa emisary zvěstovat všude své božství a přemlouvat lidi

k uctívání. Apoštolové budou (podle Dionysia z Lützenburgu) učit z kazatelen následující:

Křesťanská víra je falešná, protože Kristus nebyl Mesiáš, nýbrž svůdce

lidstva. Jeho milosti (mše, svátosti) jsou pouhým výmyslem ďábla. Pravým, Mojžíšem

a proroky zvěstovaným mesiášem a Spasitelem světa je současný král Žid

v Jeruzalémě. Ten je do člověka vtěleným Bohem, tedy člověkem i Bohem zároveň.

Apoštolové Antikrista pak budou vychvalovat židovství nad každé jiné náboženství a s oblibou se odvolávat na předpisy Mojžíše i Talmudu, a proto také budou požadovat, aby se každý podrobil obřízce a světil sobotu. Všichni, kdo by se zdráhali uvěřit učení o Antikristu a holdovat mu, budou týráni a vyhrožováno jim krutou smrtí.

Svatý Hippolyt říká, že apoštolové Antikrista neustanou dříve, než

křesťané prohlásí: „Popírám Krista, křest i znamení kříže.“ – Podobně se vyjádřili

i svatý Augustin  a svatý Jeroným.

Na apoštoly Antikrista se zjevně vztahují Kristova slova: „Povstanou nepraví Kristové a nepraví proroci, a budou činiti veliké zázraky a divy, takže by uvedli v blud, kdyby možné bylo, i vyvolené.“ (Mt24,24.)

Dovolí hřích smilstva, budou mužům dovolovat oženit se s libovolným množstvím

žen, a naopak zase ženám dovolí opustit své muže a žít s jinými (volná láska!).

Budou povolovat okrádat křesťany o majetek a zabíjet je. Tím si apoštolové

Antikrista získají za stoupence všechny nemravné a lakotné lidi. Kdyby byli lidé

moudří, museli by z toho okamžitě poznat, že mají co dělat s falešnými proroky.

Mezi všemi apoštoly Antikrista pak vynikne jeden zcela mimořádně, totiž „lžiprorok“.

Antikrist udělá z Jeruzaléma střed své světové říše a kromě toho

si zvolí ještě Řím za svou druhou rezidenci… Svatý Irenej praví: „V čase svého

panování si Antikrist zřídí trůn v Jeruzalémě.“ – A svatý Anselm říká: „Protože

Židé od mesiáše očekávají, že obnoví Jeruzalém s velkou nádherou, dá jej Antikrist

krásně vystavět a udělat z něj velké město, jaké nemá na světě obdoby, a sám si zde

nechá zřídit rezidenci.“

Laktanius praví: „Ti, kteří v něj uvěří nebo k němu přijdou, budou jím označkováni

jako dobytek.“ – Znamení bude buď na čele nebo na pravé ruce.

Kdo neponese znamení Antikrista, bude popraven.Také nikdo nebude moci

cokoli koupit nebo prodat, nebude-li mít znamení. Ocejchování tedy bude do

jisté míry členskou kartou světového konzumního svazu!

Za časů císaře a velkého

pronásledovatele křesťanů, Diokleciána, tomu již bylo podobně. Tehdy žádný křesťan

nesměl kupovat ani prodávat, nabrat si vody nebo semlít obilí ani vejít do nějakého

stavení, pokud předtím neobětoval pohanským modlám. U všech krámků, u

studní i na ulicích před domy byly vystaveny obrazy božstev a vedle nich stáli biřici,

kteří lidi nutili nejdříve obrazům obětovat. V čase Antikrista tomu bude podobně,

ovšem ještě nesrovnatelně hůře. Z toho plyne, že věřící křesťané se nebudou

smět ukazovat na veřejných místech a také si nebudou moci nikde koupit potraviny.

Jak říká Laktanius, nezůstane jim tedy nic jiného, než uprchnout do hor a do

pustin, nebo zemřít hlady.

Antikrist si bude získávat za stoupence především Židy. Proto bude hlásat, že

stále ještě platí Mojžíšův zákon a znovu zavede svěcení soboty, obřízku a židovské

obřady. Svatý církevní učitel Efrem (i svatý biskup Martin) říká, že Antikrist nařídí

lidem podřizovat se židovským obřadům i obřízce. Také svatá Hildegarda praví:

„Bude nařízeno dbát obřízky i židovských obřadů, naproti tomu přikázání křesťanství

se prohlásí za bezvýznamná. Křest a svaté Evangelium se zavrhnou a předpisy

katolické církve budou vysmívány.“– Antikrist obnoví Jeruzalém i chrám

znovu vystaví a Židům bude sděleno, že si podrobí celou zem.

Svatý Efrem praví: „Jakmile začne Antikrist běsnit, budou i sami Židé pochybovat, zda je opravdu mesiášem. Poté se rozlítí i na Židy, sesadí je z jejich postavení a mnohé z nich nechá umučit a zavraždit ještě krutěji než křesťany.“ Antikrist využije pozemských statků jako návnady. Zlatem a jiným bohatstvím přiměje mnoho křesťanů k odpadu tak,210 jako se kdysi jeho vzor, syrský král Antiochos

Epifanés, snažil zlatem, stříbrem a dary přimět Židy k odpadu od jejich náboženství.

Antikrist propůjčí svým přívržencům bohatství, pocty a moc, a rozdělí

mezi ně zdarma i pozemky. „Ctíti je bude zlatem i stříbrem, dá jim moc nad

mnohými, a zemi jim rozdělí zdarma.“

Je samozřejmé, že jakmile jako světový monarcha zakáže křesťanské bohoslužby,

nechá do své rezidence v Jeruzalémě převézt také zlaté a stříbrné liturgické

předměty z křesťanských chrámů i cennosti z pokladnic poutních kostelů.

Antikrist bude konat zázraky, ale půjde jen o mámení a podvod, protože jako

kejklíř oklame pouze smysly diváků. Ti si pak budou představovat, že vidí to, co se

ve skutečnosti nestalo a také neexistuje.

..

Věrným křesťanům se pak povede špatně; budou nazýváni tvrdošíjnými a zarputilými

hříšníky. Ba dokonce každý, kdo vysloví sebemenší pochybnosti o božství

Antikrista, bude považován za bezbožného člověka.

Takové úcty a respektu dosáhne

u lidu Antikrist svými divy.

….

Mnoho jich bude o překot spěchat k Antikristovým apoštolům přijmout nové učení. Na jejich příkaz pak odpadlíci krucifixy a svaté obrazy pošlapou a rozbijí na kusy.

Antikrist se stane pánem a vladařem světa. Svatý evangelista Jan praví: „A byla

jí (šelmě) dána moc nad každým pokolení a kmenem i jazykem a národem.“

Vizionářka Kateřina Emmerichová zmiňuje bitvu s Antikristem u města Mageddo v severní Palestině. (Maggedo je západní část velké náhorní planiny Jezrael, táhnoucí se od pohoří Karmel až k Jordánu. Pro mimořádnou úrodnost se planina nazývá také

obilnicí Sýrie. Zde již často došlo k rozhodujícím bitvám, např. v časech židovských

králů podle 4 Kr 23,29, za Římanů, křižáků i Napoleona. Také v Apokalypse

svatého Jana 16,16 je budoucí bojiště nazváno Armagedon.) Sedm dalších králů

světa se poté ze strachu a hrůzy dobrovolně podřídí Antikristu a tím mu připraví

cestu ke světové monarchii.

„Tři a půl roku“ bude Antikristovi povoleno běsnit proti křesťanství, tedy nápadně

přesně stejnou dobu, jakou trvala Kristova učitelská činnost.

Dionysius z Lützenburgu v kap. 47 ohledně pasáže Apokalypsy (19,11 ad.) soudí,

že Antikrist při výstupu do vzduchu uvidí v dálce Krista na bílém koni. Kristus

v doprovodu bíle oděných nebeských jezdců se k němu bude blížit. Tím pekelní

andělé, kteří Antikrista nesli, ztratí svou sílu a on jim bude vyrván. Na Kristův příkaz pak archanděl Michael tne po Antikristovi ohnivým mečem. Již při první ráně zmizí všechna Luciferova síla a on se zřítí k zemi. Následujícím způsobem je to naznačeno v Apokalypse: „A uviděl jsem nebe otevřené, a hle, kůň bílý a ten, jenž na něm sedí, slove Věrný a Pravdivý a se spravedlností soudí a bojuje. Oči jeho jako plamen (rozhněvané) a na hlavě jeho mnoho věnců (král nebe i země!)… Jest oděn v roucho krví zbarvené (narážka na smírnou krvavou oběť i krev Antikristem zabitých mučedníků) a jeho jméno zove se Slovo Boží. A vojska nebeská jela za ním na bílých koních, oblečená v jemné plátno, bílé a čisté. A z úst jeho vychází meč na obě strany ostrý. … I byla jata šelma a s ní ten prorok nepravý…“ (Zj 19,11-21.)

Obrácení národů má následovat nový rozkvět Církve. Svatá Hildegarda prorokovala:

„Jakmile bude syn zhouby poražen, Syn člověka před koncem času světu

nádherně zazáří, takže skrze něj bude veřejně uznána pravda a falešnost syna zhouby

zavržena. – Bůh svaté Hildegardě sdělil: „Ke konci světa nevěsta mého Syna

(kat. církev), byť i předchůdci syna zhouby i jím samý (Antikristem) ve svých dětech

mnoho postižena a trápena, přesto nebude zničena. … Naopak se na konci času

mnohem silněji a mocněji pozdvihne a bude ještě krásnější a velkolepější.“

Tady i v časech Antikrista, který sice mohl s Církví bojovat, ale ne ji porazit, se

naplní Spasitelova slova: „A brány pekelné ji nepřemohou.“( Mt 16,18.) –

Církev zde bude stát jako vítěz nad Antikristem.

Antikrist má v průběhu staletí své předchůdce a příklady. Předobrazem takového Antikrista bylsyrský král Antiochos IV. Epifanés (176-163 př. Kr.), který ovládal Jeruzalém po 3 1 roku (podle Josefa Flavia 3 roky a 8 měsíců.) Během té doby

opakovaně nechal obyvatele Jeruzaléma přepadat a pobíjet. V chrámu, který oloupil

o všechny cennosti, jim bránil přinášet oběti a bohoslužby, znesvětil jej vystavením

obrazů bůžků a na výsměch Židům tam nechal porážet vepře. Pod trestem

smrti jim zakázal dodržování Božího zákona a násilím je nutil obětovat modlám a

proti zákazu jíst vepřové maso (vzpomeňme na sedm makabejských bratrů a Eleazara).

Také nechal ve všech judských městech postavit oltáře modlám.  Podobně

bude na konci světa běsnit Antikrist proti křesťanskému náboženství a věřícím. Zatímco Antiochos zpustošil starý Jeruzalém, znesvětil jeho chrám a zrušil každodenní

oběti, zpustoší Antikrist nový chrám, Kristem založenou světovou církev, znesvětí

Boží stánky a odstraní v nich každodenní mši svatou, takže bude moci být

sloužena jen potají jako kdysi v katakombách. Antiochos pronásledoval lid Starého

zákona, Antikrist bude pronásledovat Boží lid Nového zákona, tj. katolické křesťanstvo.

Antiochos předcházel prvnímu příchodu Krista, Antikrist bude působit

před druhým Kristovým příchodem.

Rovněž zakladatel islámského náboženství byl předobrazem Antikrista. Také vyšel z nízkosti a šířil smyslnosti lahodící učení. Mohamedánství napadalo a rozvracelo křesťanském říše a dosáhlo obrovské moci. Císař Napoleon I. († 1821) je také částečným předobrazem Antikrista, protože se povznesl z postavení prostého vojáka, mnoha svými výboji vyděsil a podrobil si téměř celou Evropu, po léta držel v zajetí viditelnou hlavu Církve a bránil jí ve výkonu jejího posvátného úřadu.

Mnozí počítají k předchůdcům Antikrista také římské císaře, kteří se snažili křesťanství zlikvidovat, jako byli Nero, Dioklecian, Julián Apostata atd., protináboženské spisovatele jako Strauße,Voltaira, Renana, Nietzscheho, dále bludaře, kteří rovněž usilovali o zničení katolické církve, a nejnověji předáky komunistů a bolševiků, jež v různých zemích – např. Béla Kun v Uhrách, Lenin a Trocký v Rusku – podobně jako římští tyrani baží po vyhlazení křesťanství vražděním kněží a řeholníků, pálením svatých knih, bráněním křesťanským bohoslužbám a všemožným znevažováním a zesměšňováním křesťanského náboženství. (Hitler, Mao atd.)

Zcela mimořádnými průkopníky Antikrista jsou v současnosti spolky volnomyšlenkářů a zednářů, komunismus, sociální demokracie a teosofická společnost.

Volnomyšlenkáři, kteří potírají víru v Boha a speciálně katolickou církev, touží

po době, kdy bude člověk zbaven všech okovů náboženství. „Jimi vytoužená doba

však bude koncem času vůbec.“ –

Zednáři usilují o světovou republiku na troskách

trůnu a oltáře.

Světovou revolucí chtějí dospět k světové republice. Světová

válka jim k tomu účelu byla vítaným prostředkem.

Sociální demokracie (socialismus) je také průkopníkem cesty pro Antikrista, protože svým stoupencům vštěpuje ďábelskou nenávist ke křesťanství. Její heslo „Náboženství je soukromá záležitost“ slouží pouze ke klamání svých členů. Socialisty vydávané knihy, noviny i projevy jejich vůdců jasně dosvědčují, že sociální demokracie je smrtelný nepřítel křesťanství. Karel Marx, jeden ze zakladatelů sociální demokracie, svého času napsal: „Cíl socialismu je ateistický a jeho úlohou bude zničit náboženství.“ –Bebel ve své knize „Žena“ říká: „Křesťanství a socialismus se k sobě mají jako oheň a voda.“ – Sociálně demokratičtí předáci i noviny často otevřeně prohlašují: „Socialista znamená být protikřesťanský!“ –„Socialistický světový názor je přímým opakem křesťanského.“ – Ideálem sociální demokracie je světová revoluce ke zřízení internacionální a protikřesťanské světové republiky (Spolčenosti národů) s internacionálním vedením.

Stoupenci teosofie  očekávají během padesáti let příchod velkého světového učitele (indického spasitele), kterého nazývají „hvězdou na východě“ (zjevně s ohledem na slova tří králů u evangelisty Matouše 2,2).

Teosofie je smíšenina indických, údajně z dávnověku lidstva pocházejících tajných

učení, křesťanských bludů (gnosticismu, manichejství), buddhismu, mohamedánství,

panteismu, spiritismu i učení novodobých filosofů (Hegel, Schelling, Nietzsche

aj.). Tato nesmyslná směs byla zahalena do křesťanského pláštíku předstíráním,

že se usiluje o sbratření lidí.

Je nepochybné, že zprávy z různých pramenů o činnosti Antikrista mohou znít

více či méně fantasticky. Přesto nesmíme zapomínat, že samo Písmo svaté nás pobízí

pohlížet na Antikrista jako na něco neobyčejného. Mnozí by rádi učení o Antikristu

odbyli jeho vykázáním do oblasti pouhé bájePísmo svaté nešíří žádné bajky;

obsahuje slovo Boží a je třeba jej brát naprosto vážně.

Epilog ze slov Páně:

„Kdo však vytrvá do konce, ten spasen bude“ (Mk 13,13)

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *