Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Berieme my katolíci slová pápeža vážne?

9. septembra 2015 Pavel 0 Comments

„Keď  rozdávam biednym polievky a chlieb, tak ma volajú svätým.

A keď sa začnem pýtať, prečo nemajú tí biedni na ten chlieb a polievku,

tak ma začnú volať: aha – komunista“  

 brazílsky biskup Herder Camara 

images

Diagnózy zúfalý polokatolicizmus
alebo aj konformistická omámenosť povrchom
sú asi následky dedičného hriechu pre mnohých z nás
Je to ukryté pod veľmi nebezpečnou maskou superkatolíka,
ktorý naoko predstiera obrovskú úctu voči SVATÉMU OTCOVI .
Volá sa to papalatria, je to nie zlomyselné,
ale už to môže zaváňať modlárstvom,
svedčiace o tom, že sme ešte v predpubertálnej fáze kresťanskej viery a
„olej v lampe“ ani spása duše z toho „nehrozia“

Vonkajšia úcta nestačí!

Hlboko úctivo pápežovu autoritu síce rešpektujeme
ale akoby sme v stave zamilovanosti neregistrovali to podstatné
čo nám náš súčasný pápež František konkrétne radí, aby sa náš život 
nasmeroval do normálneho stavu dôstojného života
Dospelý kresťan na túto infantilitu jasne upozorní
a miesto manekýnsky našminkovaného superkatolicizmu
skúša žiť a byť príkladom v normálnych a úctivých vzťahoch
ku všetkým prolife spoločenským autoritám

ale najmä ku morálnej autorite č.1

tejto planéty a to je 266. nástupca apoštola Petra v Ríme

A túto úctu prejaví nie teatrálnym vrhaním sa

pred pápežom na kolená

ale skôr vážnym uvedomením si

ku čomu nás to František vyzýva

a snažením sa aplikovať jeho slov aj do praxe

13

Veľké túžby po zmene chorého systému
ktoré nosí s srdci každý slušný človek
sa aplikujú neraz do strašne veľa napísaných strán
v rôznych sociálnych analýzach, ako by to vraj malo byť…

Až desivé sú rozdiely medzi chudobnými a bohatými

treba urobiť čo sa nám dá a presadiť do ústavného zákona aby
v našej kresťanskej krajine bolo
elementárnou povinnosťou
správať sa slušne a žiť dôstojne
 a bohatým bolo dané za povinnosť postarať sa o najchudobnejších
a ak si nebudú túto povinnosť chcieť plniť
tak budú ich nadbytočné zisky jednoducho zdanené
v prospech projektov pre ľudí žijúcich v biede 

chudoba je mať iba to, čo potrebujeme na prežitie

bieda je nemať to základné, čo ku životu potrebujeme

žobrať musí ten, komu ide o holé prežitie

images

Zažil to, vidí to a upozorňuje na to
i náš pápež František

Skúste sa nie iba povrchne či na chvíľu zamyslieť

nad slovami a pre našu dobu veľmi dôležitými vetami,

ktoré povedal pri návšteve veľmi chudobnej časti mesta, tzv. favely 

v Rio de Janeiro 25. 07. 2013 

„Pravé bohatstvo nespočíva vo veciach, ale v srdci!

A brazílsky ľud, zvlášť tí najjednoduchší ľudia, môžu dať svetu cennú lekciu solidárnosti – slovo tak často pozabudnuté alebo zamlčiavané, pretože sa ťažko počúva. Chcel by som apelovať na tých, ktorí majú väčšie možnosti, na verejné autority a na všetkých ľudí dobrej vôle, angažujúcich sa v oblasti spoločenskej spravodlivosti: neúnavne pracujte v záujme spravodlivejšieho a solidárnejšieho sveta!

Nikto nemôže zostať ľahostajný voči nerovnostiam,

ktoré stále existujú vo svete!

Kiež by každý, podľa vlastných možností

a vlastnej zodpovednosti, dokázal ponúknuť svoj príspevok,

aby sa urobil

koniec toľkým nespravodlivostiam.

Nie „kultúre“ egoizmu a individualizmu,

často ovládajúcu našu spoločnosť, nie tá buduje a robí svet obývateľnejším, ale kultúra solidárnosti; kultúra, ktorá nevidí v druhom človeku súpera alebo len číslo, ale brata. A my všetci sme bratia.

Chcem vysloviť podporu úsiliu, ktoré brazílska spoločnosť vynakladá v záujme sceliť všetky časti svojho tela, aj tie najviac trpiace a núdzne, prostredníctvom boja proti hladu a chudobe. Nijaké úsilie o nastolenie pokoja nebude mať dlhé trvanie a nebude ani harmónie či šťastia v takej spoločnosti, ktorá ignoruje, vysúva na okraj a zanecháva na periférii niektorú svoju časť. Takáto spoločnosť jednoducho ochudobňuje samu seba, ba stráca čosi, čo je pre ňu podstatné. Vždy pamätajme: len ak sme schopní sa podeliť, len vtedy sa skutočne stávame bohatšími. Všetko, s čím sa podelíme, sa znásobuje! Mieru veľkosti nejakej spoločnosti určuje to, akým spôsobom zaobchádza s tým najnúdznejším, ktorý nemá nič okrem svojej chudoby!

Chcel by som vám tiež povedať, že Cirkev,

„advokátka spravodlivosti a obhajkyňa chudobných

je zásadne

proti už netolerovateľným

sociálnym a ekonomickým nerovnostiam

ktoré kričia do neba“

(Dokument z Aparecidy, 395), túži ponúknuť svoju spoluprácu každej iniciatíve, ktorá môže znamenať pravý rozvoj každého človeka a celého človeka. Drahí priatelia, je určite nevyhnutné poskytnúť chlieb hladnému. Je to akt spravodlivosti. No jestvuje i hlad, ktorý je hlbší, hlad po šťastí, ktorý dokáže utíšiť iba Boh. Nemožno hovoriť o skutočnom napomáhaní spoločného dobra, ani o pravom rozvoji človeka tam, keď sa ignorujú základné piliere, na ktorých spočíva krajina, jej nemateriálne dobrá: život, ktorý je Božím darom, hodnotou, ktorú treba ochraňovať a vždy presadzovať; rodina, základ spolunažívania a prostriedok proti spoločenskému rozvratu; integrálne vzdelávanie, ktoré sa neobmedzuje len na jednoduchý prenos informácií, zameraný na zisk; zdravie, ktoré sa má usilovať o celkové blaho osoby, vrátane duchovného rozmeru, podstatného pre duševnú rovnováhu človeka a pre zdravé spolunažívanie; bezpečie, v tom presvedčení, že nad násilím možno zvíťaziť iba ak sa začne od premeny ľudského srdca.“

Jeho Svätosť pápež František 

images"Karneval sa skončil."
zdroj

Slováci, kresťania, najmä katolíci

čo konkrétne sme urobili?

okrem zdesenia a onemenia
pred už do prasknutia sa nafukujúcou

modlou bezbrehého zisku

ktorá zabezpečuje pár jednotlivcom
ktorí to ku dôstojnému životu už dávno nepotrebujú
prísun už nepotrebných stoviek miliónov eur?
Ich stav luxusu a doslova hriešneho nadbytku
je v porovnaní so živoriacim vyše milióna  slovákov
privádza celý národ do stále nedôstojnejšieho stavu
nafukujúceho sa luxusu vchádzajúceho do obludných rozmerov
ktorá je tu vedľa donebavolajúcej biedy mnohých

Dal niekto v parlamente za 26 rokov

slušný návrh

aby sa zdanili

tie najväčšie príjmy tých najbohatších

a aby sa pomohlo

v slovenskom národe najnúdznejším

a ďalším zbedačeným?

Nikto doteraz neprebúdza väčšinou katolícky slovenský národ

že je jeho povinnosťou

keďže je podľa Ústavy SR  sú dospelí občania nositeľmi moci v krajine
poslať do výkonnej moci toho
kto spravodlivejšie prerozdelenie prostriedkov
pre dôstojný život pre ľudí dobrej vôle
aj uskutoční
Tým, že strkáme hlavy do piesku alebo neideme voliť
alebo volíme politikov, ktorí túto prioritu

tzv.subsidiarity
/ čiže vzájomnej výpomoci/
nemajú

vlastne
podporujeme zlo
a mali by sme z neho robiť všetci mentálne príčetní


napríklad trojdňové celonárodné
pokánie


a až po ňom išli povinne všetci k voľbám

A nemala by morálna autorita nášho národa, čiže katolícka Cirkev , a teda niekto z nej,veľmi vážne zdvihnúť varovný prst, že tie donebavolajúce rozdiely na Slovensku sa iba zväčšujú a zatiaľ nikto z vyše sto politických strán to vo volebnom programe nemá, čiže podporujeme túto pápežom zakázanú nemorálnosť skoro všetci??

Spišskí biskupi sa obrátili na ľudí dobrej vôle, ktorí nechcú, aby sa šíril strach, s výzvou „nekryte zločin, nespolupracujte s ním“. Biskup Baláž v liste kritizoval i spôsob privatizácie. „Podľa viacerých signálov vieme, že privatizácia, ako rozdeľovanie ekonomickej moci, sa stala na Slovensku príkladom utajovanej lúpeže. Z niekoľkých vyvolených ľudí sa zo dňa na deň stali miliardári a z ostatných občanov ich hospodárski rukojemníci.

Táto obrovská priepasť medzi ľuďmi hrozí úplným hospodárskym bahnom,“ uviedol R. Baláž.

 

Sedembolestná svätá Matka a sedemradostná svätá Panna
vždy Otcovi verná matka Ježiša Krista
a nevesta Ducha Svätého
pomáhaj slovenskému národu

Třetí úkol, možná ten nejdůležitější, který máme dnes přijmout, je ochrana Matky Země. Společný dům nás všech je drancován, devastován a beztrestně ponižován. Zbabělost při jeho obraně je těžkým hříchem. S rostoucím zklamáním vidíme jeden mezinárodní summit za druhým bez významného výsledku. Existuje jasný, přesný a neodkladný etický imperativ jednat , ale není plněn. Nelze dovolit, aby si jisté zájmy, které jsou globální, ale nikoli univerzální, podmaňovaly státy a mezinárodní organizace a nadále bylo ničeno stvoření. Národy a jejich hnutí jsou zvány, aby daly slyšet svůj hlas, hnuly se a požadovaly mírumilovně, ale umíněně naléhavé přijetí náležitých opatření. Žádám vás Božím jménem, abyste bránili Matku Zemi. K tomu jsem se náležitě vyjádřil ve své encyklice Laudato si´,kterou vám na konci předají.

Závěrem bych chtěl říci ještě jednou: budoucnost lidstva není jenom v rukou velkých leaderů, velkých mocností a elit. Je především v rukou národů; v jejich schopnosti se organizovat a také v jejich rukou, které pokorně a přesvědčivě zavlažují tento proces změny. Na této cestě vás provázím. Řekněme společně ze srdce: žádná rodina bez domu, žádný rolník bez půdy, žádný pracující bez práv, žádný národ bez svrchovanosti, žádný člověk bez důstojnosti, žádné dítě bez dětství, žádný mladý člověk bez příležitosti, žádný starý člověk bez úctyhodného stáří. Pokračujte ve svém boji a prosím vás pečlivě se starejte o Matku Zemi. Věřte mi mou upřímnost, když řeknu, že se za vás modlím, modlím se s vámi a toužím, aby vás Bůh, náš Otec, provázel a žehnal vám, aby vás naplnil svojí láskou, bránil vás na cestě a hojně vás obdařoval onou silou, která nám umožňuje stát na nohou. Tato síla je nadějí, která neklame. A to je důležité. Děkuji. A prosím vás, modlete se za mne. A pokud se někdo z vás nemůže modlit, ve vší úctě ho prosím, aby na mne myslel v dobrém a posílal mi tak „dobrou vlnu“. Děkuji!   /Františkov prejav v Bolívii/

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *