Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

zo zákulisia

25. júla 2017 Pavel 0 Comments

Pravda a lož 

III. Previnenia proti pravde

2475 Kristovi učeníci si obliekli „nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4,24). Majú odložiť lož a „všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie“ (1Pt 2,1).

2476 Falošné svedectvo a krivá prísaha.(2152) Ak sa nejaké tvrdenie, ktoré je v rozpore s pravdou, vyjadrí verejne, nadobúda osobitnú závažnosť. Pred súdom sa stáva falošným svedectvom. Ak sa koná pod prísahou, ide o krivú prísahu. Takéto správania prispievajú buď k odsúdeniu nevinného, alebo k ospravedlneniu vinníka, alebo k zvýšeniu trestu, do ktorého obžalovaný upadol. Vážne ohrozujú vykonávanie spravodlivosti a správnosť rozsudku vyneseného sudcami.

2487 Každé previnenie proti spravodlivosti a pravde ukladá pôvodcovi previnenia povinnosť nápravy,(1459) a to aj vtedy, keď sa mu odpustilo. Keď nie je možné napraviť krivdu verejne, treba to urobiť tajne. Ak toho, kto utrpel škodu, nemožno odškodniť priamo, treba mu dať v mene lásky morálne zadosťučinenie.(2412)

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestupky proti dobrému menu blížneho. Toto morálne a niekedy aj materiálne odškodnenie sa má ohodnotiť podľa veľkosti spôsobenej škody. Zaväzuje vo svedomí.

2482 „Je zrejmé, že nepravdivý výrok vyslovený s úmyslom klamať, je lož.“ Pán odhaľuje v lži diabolské dielo: „Vaším otcom je diabol… v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži“(392) (Jn 8,44)

2478 Aby sa vyhlo nerozvážnemu posudzovaniu, každý sa má usilovať, pokiaľ je to možné, vysvetľovať si v priaznivom zmysle myšlienky, slová a skutky svojho blížneho:
„Predpokladá sa, že každý dobrý kresťan má byť ochotnejší skôr po dobrom si vysvetľovať nejasný výrok blížneho, než ho odsúdiť. Ak si ho nijako nemôže vysvetliť po dobrom, nech sa ho opýta, ako ho chápe; a ak ho chápe nesprávne, nech ho láskavo opraví. A ak to nestačí, nech hľadá všetky vhodné prostriedky, aby [blížny] výrok správne pochopil, a tak sa zachránil pred omylom.“

 

sv. Veronika Gulliani

Sväté Písmo (Biblia) kniha: Zjavenie Jána 13,11-18 

11 “Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.

Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.

– 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

– 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený.

– 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.” [666]

* * *

ŠELMA PODOBNÁ BARÁNKOVI:

“…dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje SLOBODOMURÁRSTVO, ktoré preniká do vnútra CIRKVI, to je CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO, …

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo FATIME (ZJAVENIE V PORTUGALSKU), keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. …

CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO … zosnuje vzburu rozporov a ODPORU VOČI PÁPEŽOVI, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov….

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev,staviam mohutnú žiaru môjho verného KŇAZSKÉHO ŠÍKU, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali, a jeho CIRKEV aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná.

V tom predovšetkým spočíva lesk VÍŤAZSTVA ŽENY ODETEJ SLNKOM

A MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU sa dostáva najžiarivejšiemu TRIUMFU.

(13.6.1989/ MKH- Don Stefano Gobbi – Panna Maria) 

úprimne o blbej nálade

                                                         9  rokov mimo pastorácie. Opäť „sv. šikana“? 

Zjavenia Vládkyne sveta v Sečovciach

0,26

15,43 do konca    ,    10,43 –  11,30 prečo o biednych ľudí nie je postarané zo zákona, pán prezident?

 

  1. od 3 min sen o Ufo padlých anjeloch do 14,18
  2. od 19,55 RKC vraj padne

0,20 – 4,04  kard.Ratzinger o zlyhaní  NBK počas nacizmu

“My Nemci vieme z vlastnej skúsenosti, že tieto slová nie sú prázdne strašidlo,” povedal Benedikt XVI v Reichstagu 2011. “Videli sme, ako veľmi bola zvedená spravodlivosť, ako moc fungovala proti právu a rozdrvila ho, len aby sa štát stal nástrojom pre ničenie práv – tak vznikla vysoko organizovaná banda lúpežníkov, ktorá ohrozila celý svet a viedla ho na okraj priepasti.

…od jesene 1939 prebiehal tzv. program T-4, čiže vyhladzovanie desaťtisícov duševne chorých nemeckých občanov.

Masové vyvražďovanie sa, samozrejme, nedalo utajiť. Keď tieto správy prenikli do širších kruhov verejnosti, munsterský biskup August von Galen vo svojej verejnej kázni pozdvihol hlas proti programu násilnej eutanázie, čo vyvolalo ostré procesy v širokých kruhoch obyvateľstva. Tým dosiahol, že nacisti prestali s masovým vyvražďovaním duševne chorých.

Proti pokusu o vyhladenie Židov protestovalo už len niekoľko málo významných kňazov: Konrad von Preysing, berlínsky biskup, a Joseph Frings, kolínsky arcibiskup. Oboch prenasledovalo a obťažovalo Gestapo. Na zhromaždení fuldských katolíckych biskupov v roku 1943 vznikla ostrá diskusia o tom, či majú ako katolícka cirkev po­zdvihnúť svoje hlasy proti vyvražďovaniu Židov.

Napokon, s odvolaním sa na konkordát a vedení nacionalistickým cítením, túto možnosť zavrhli. Môžeme vidieť, že vplyv konkordátu prehlušil slová svedomia.

Tu musíme vyzdvihnúť jednu teologicky nekresťanskú cirkev – Bibliu však prijala – ktorej členovia neurobili s nacistami ani jediný kompromis: reč je o Svedkoch Jehovových. Zvolili si radikálne inú cestu než taktizujúci katolíci, protestanti či slobodné cirkvi. Ignorovali zákazy zhromažďovania a evanjelizovania, vo svojich článkoch otvorene poukazovali na hriechy nacistického režimu, so zvláštnym dôrazom na prenasledovanie Židov. Neboli ochotní vziať do rúk zbraň, vzdať hold nacistickej zástave ani sa zdraviť „Heil Hitler“. Napriek zákazu spoločne študovali Bibliu. Gestapo na nich nemilosrdne udrelo. Najprv ich uväznili a potom sa v roku 1935 medzi prvými dostali do táborov ako nepolitickí odporcovia systému. Označili ich fialovými trojuholníkmi ako ľudí študujúcich Bibliu. Kedykoľvek mohli byť oslobodení, keby uznali právo existencie nacistického režimu a zapreli svoju vieru. Nevieme o takých, ktorí by to boli urobili. Z takmer dvadsaťtisícovej skupiny viac než jedenásťtisíc poslali do táborov, kde takmer dvetisíc z nich prišlo o život. Deti odtrhli od rodičov, aby ich potom vychovávali v nacistických rodinách. Dvestosedemdesiat z nich popravili kvôli tomu, že zapreli vojenskú službu z dôvodu svedomia.

Výrazná osobnosť Cirkvi vyznania, duchovný vodca Martin Niemöller – dnes často citovaný – trpko vyhlásil: „Najprv odvliekli komunistov a ja som nepovedal nič, pretože som nebol komunista. Potom odvliekli socialistov a ja som nepovedal nič, pretože som nebol socialista. Potom odvliekli členov odborovej organizácie a ja som nepovedal nič, pretože som nebol člen odborovej organizácie. Potom odvliekli Židov a ja som nepovedal nič, pretože nie som Žid. Napokon prišli aj pre mňa a vtedy už nezostal nik, kto by pozdvihol svoj hlas za mňa.“ A skutočne tomu tak bolo.

Veľká väčšina členov protestantskej cirkvi – sčasti pod vplyvom zastrašovania – zostala voči systému pasívna a lojálna, plniac si ciele ako dobrí občania. No tých, ktorí sa nejakým spôsobom postavili proti režimu, bez váhania odvliekli do koncentračného tábora. V dachauskom lágri bol osobitný barak, kde sa nachádzali kňazi a duchovní, ktorí sa nepoddali režimu.

Tiso a Hitler

1,30 – v týchto tzv.demokraciách / internacionale klikke/

0, 29 a 1,30

A.H. bol prísny vegetarián, abstinent a nefajčiar

Nerobím to pre seba! Robím to pre Nemecko.

Myslím, že ten, kto sa pozerá na prírodu otvorenými očami, sa stane tým najnábožnejším človekom; nie v cirkevnom zmysle zbožnosti, ale na spôsob vnútorného sebapoznania. Vodcov hlavný stan, 11. – 12.7.1941

Spomedzi ostatných návštev, slovenská návšteva je pre mňa osviežením (Erholung).
23. apríla 1943 na stretnutí so slovenskými predstaviteľmi v Salzburgu

U Vás je všetko v poriadku; robíte správne. Pozval som Vás preto, aby som aj navonok ukázal a dokumentoval, že to mienim so slovenskou otázkou úprimne a vážne.
23. apríla 1943 na stretnutí so slovenskými predstaviteľmi v Salzburgu

Naším jediným cieľom je vidieť túto krajinu [Slovensko] a jej národ zdravý a silný a dať mu nezávislosť, autonómiu a štátnu suverenitu.
Hitler 28. júla 1941 slovenským predstaviteľom (Tisovi, Tukovi a Machovi) počas návštevy Berghofu

Britské bohatstvo sa nezakladá na obchodných stykoch, ale na kapitalistickom vykorisťovaní 350 miliónov otrokov.
Vlčí brloh, 10.1.1942

Pánbožko vrhne masy ľudí na Zem a potom sa musí každý starať o seba… Z toho plynie jediný záver: zvíťazí silnejší. To je predsa ten najrozumnejší poriadok; ak by tomu bolo obrátene, nevzniklo by nič, len chaos. Keď sa neprispôsobime prírodným zákonom a nepresadíme právom silnejšieho, tak nás jedného dňa zožerie divá zver a neskôr zožerie divú zver hmyz a nakoniec zostanú mikróby.
Vodcov hlavný stan, 23.9.1941

V podstate som dobrák a nerád niekoho vidím trpieť a nikomu nechcem spôsobovať bolesť. Ale keď si uvedomím, že naša rasa je ohrozená, potom namiesto citov nastúpi ľadovo chladný rozum: vidím len obete, ktoré by si vyžiadala budúcnosť, ak by sme nepriniesli obete dnes.
Vodcov hlavný stan, 25. – 26.9.1941

Kto je vinný, ak mačka požiera myš; myš alebo mačka? Myš, tá predsa žiadnej mačke nikdy neublížila…
Vodcov hlavný stan, 1. – 2.12.1941

Ak by sa našiel niekto iný, nikdy by som sa do politiky nepustil; stal by som sa umelcom alebo filozofom. Starosť o existenciu národa ma donútila k tejto činnosti:

Nechcem sa vystatovať, ale stále verím, že svet mnoho stratil tým, že som nemohol ísť na akadémiu a vyučiť sa remeslu výtvarného umenia. Alebo si ma snáď Osud vyvolil k niečomu inému?
Hitler v liste z viedenského obdobia, okolo 1910

Angličan je Nemcovi nadradený svojím sebavedomím.

Najdôležitejšia vec pre budúcnosť: musíme mať mnoho detí! Všeobecne musí platiť: rodina je zaistená len vtedy, keď má najmenej štyri deti. (…) Keby sme predtým mali systém rodiny s iba dvomi deťmi, mnoho géniov nemeckého ľudu by sa vôbec nenarodilo; často boli piatym, siedmym alebo dvanástym dieťaťom!
Vodcov hlavný stan, 19.10.1941

V hotele Bavorský dvor som raz bol na slávnosti, ktorej sa zúčastnilo mnoho krásnych žien, zdobených klenotmi a briliantmi. Potom vstúpila žena, tak krásna, že všetky ostatné zatienila. Šperky nemala žiadne: bola to pani Hanfstaenglová.

Ale keď si predstavím to nudné kresťanské nebo! Na zemi má človek svojho Richarda Wagnera, ale hore iba počuje aleluja a nevidí nič iné, než palmové ratolesti, batoľatá a starcov. Kresťanstvo je ten najšialenejší výplod ľudského mozgu, výsmech všetkého božského.
Berlín, 13.12.1941

Boh stvoril človeka. Ľuďmi sme sa stali smrteľným hriechom. Predpoklad k nemu dal Boh. Päť tisíc rokov sa prizerá tomu, ako si ľudia vypichávajú oči a potom mu napadne poslať na Zem svojho jediného syna. To mu ale trvalo sakra dlho! Celá tá vec je značne postavená na hlavu!

Čo je to za Boha, ktorý má radosť z toho, že sa pre neho ľudia trýznia?
Berlín, 13.12.1941

Najťažšia rana, aká postihla ľudstvo, je kresťanstvo; boľševizmus je nemanželské dieťa kresťanstva; oboje je výplodom Židov. (…)

Keď som mal trinásť, štrnásť, pätnásť, už som na nič neveril, ani nikto z mojich kamarátov neveril na takzvané birmovanie, iba zopár úplne debilných papagájov.

Kresťanstvo klame; dostalo sa do sporu samé so sebou

Skôr či neskôr exaktná veda odhalí celú tú záležitosť [cirkev] ako škodlivú.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941

Ten /farársky/ chrám pre bôžikov odstránim a na jeho mieste postavím tú hvezdáreň! A v budúcnosti sem budú každú nedeľu prúdiť desaťtisíce ľudí a všetci budú uchvátení veľkosťou vesmíru. Ako nadpis si viem predstaviť len: Nebesá velebia Večného! Tak vychováme ľudí k nábožnosti, ale súčasne aj proticirkevnosti, pokore.
Vodcov hlavný stan, noc z 20. na 21.2.1942

V mladosti som bol presvedčený o jedinom riešení: chce to dynamit! Dnes viem, že sa to nedá lámať cez koleno. Cirkev musí zhniť. Musíme to dostať tak ďaleko, aby za kazateľnicou stáli len hňupi a v laviciach sedeli len staré baby. Zdravá mládež bude s nami.
Berlín, 13.12.1941

Najhoršou rakovinou sú farári oboch vierovyznaní! Svoju odpoveď im nemôžem dať ihneď, ale všetko je zaznamenané v mojom veľkom notese. Príde deň, kedy sa s nimi zúčtujem krátkym procesom.
Vlčí brloh, 8.2.1942

Budúcnosť si predstavujem takto: každý bude mať najskôr svoju súkromnú vieru; svoju úlohu bude vždy zohrávať aj povera.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941

„Vodca je hlboko nábožensky založený, aj keď úplne antikresťanský; kresťanstvo vníma ako prejav úpadku. Správne tak. Je vetvou židovskej rasy.“
Joseph Goebbels o Hitlerovi vo svojom denníku, 28. decembra 1939

Keby sme dnes cirkev odstránili násilím, ľud by začal kričať: kde je náhrada? (…) Preto teraz nepovažujem za správne vrhnúť sa do boja s cirkvou. Najlepšie je nechať kresťanstvo pomaly odumrieť. Pomalé doznievanie má v sebe niečo zmierujúceho: kresťanský dogmatizmus sa rozbije o vedu.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941

Práve prebieha jedna z najväčších revolúcii v svetových dejinách. Židia boli odhalení! My dnes musíme viesť rovnaký boj, aký viedli Pasteur a Koch. Nespočetné choroby majú pôvod v jedinom bacile: v Židoch!
Vlčí brloh, 22.2.1942

Ale tentoraz Židia z Európy zmiznú. Nášmu svetu sa zase vráti bezstarostný, oslobodzujúci smiech, keď sa svet zbaví tejto nočnej mory.
Vlčí brloh, noc z 3. na 4.2.1942

Koniec vojny bude dopustením z nebies: bude zvrhnutím Židov. V Židoch si egoizmus vytvoril ľudské zosobnenie.
Vodcov hlavný stan, 5.11.1941

Keď je niekto mimoriadne nadaný v určitom predmete, prečo od neho ešte žiadať iné? To sa musí zmeniť!
Vodcov hlavný stan, 3.3.1942

Školské vzdelanie má dať len všeobecné znalosti, na ktorých potom spočívajú špecializované vedomosti… Každý chlapec spozná, či je to predmet pre neho! Načo potrebuje chlapec, ktorý sa chce učiť hudbu – geometriu, chémiu, fyziku? Čo z toho kedy použije? Nič!
Vodcov hlavný stan, 3.3.1942

Pokiaľ nevytiahneme našu mládež z bahna jej dnešného okolia, utopí sa v ňom. Toto očisťovanie našej kultúry by sa malo vzťahovať na skoro všetky oblasti. Divadlo, umenie, literatúra, kino, tlač, plagáty a výklady je potrebné očistiť od prejavov zahnívajúceho sveta a postaviť ich do morálnych služieb štátu a kultúry.
Mein Kampf, I. zv., 10. kap.

Nesmieme zabúdať, že panovníci dnešného Ruska sú krvilační odporní zločinci, že sa jedná o vyvrheľov ľudstva, ktorí zvýhodnení okolnosťami tragickej hodiny prevalcovali obrovský štát a vo svojej odpornej krvilačnosti vyvraždili a vyhubili milióny svojej skoršej inteligencie a v priebehu necelých desať rokov nastolili najhoršiu tyraniu všetkých dôb.

Národný štát musí teda vo svojej pedagogickej práci klásť veľký dôraz nielen na telesnú výchovu, ale aj na výchovu charakteru.
Mein Kampf, II. zv., 2. kap.

Je pozoruhodné, čo priniesli prehliadky: ruské dievčatá do 25 rokov sú z 80 až 90 percent nepoškrvnené a všetky zdravé.

Beda tomu, kto nemá optimizmus, aj keď prehráva život! Život je len vtedy znesiteľný, keď je človek optimista.

 

Jozef K RKC zrejme chce vyzerať pred svetom čistá. ale škoda, že je to často len o tom, že „vyzerať“. Neviem nakoľko ste pochybil, ale poznám mnoho príbehov kňazov, ktorí mali skutočné tetchle mechtle, aj deti, dokonca na omši spali, pretože celú noc pili a kartovali, no ale nejako asi boli in ak užitoční …

Cirkev niekedy dá na klepy ľudí aby bol pokoj, veď hlas ľudu hlas boží, že?🙂
Z istej obce údajne „baby“ vyštvali kňaza tak, že vypisovali biskupovi či komuto listy o tom, ako sa nemravne správa – hrával s chlapcami futbal a to len v trenírkach😮 A vyštvali aj ďalšieho – moc sa staral o mravnosť ľudí …

Tak všeobecne som si všimol, že RKC niekedy až podlízovo paktuje so svetskými názormi a aj s vedou a tuším že len preto, aby boli príťažliví a akoby „moderní“ … Často sa ale takto s vaničkou vylieva aj dieťa, stráca sa to pôvodné pletkami so svetom, veď to je často akoby nadbiehanie Satanovi … Preto napr. sa mi napr. páčil Ratzingerov názor na sakrálnu hudbu, nebol prístupný rocku v kostole a pod …

Konečne keby sa vám nestalo čo sa vám stalo, nikdy by nevznikli tieto relácie, ktoré sú často osviežením pre dušu aj pre mňa, takého voľnomyšlienkára🙂Nič sa v živote nedeje náhodou, každý tu za Zemi plníme nejakú úlohu o ktorej vie Boh viac ako my a preto sú nám niektoré veci nepríjemné, no z Božej stránky osožné …

Tak vám želám veľa zdaru, nech sa vaše túžby stretnú s túžbami božími a zažijete naplnenie, životné šťastie …
Ale napadá mi – ktorý kňaz na Slovensku má tak široký dosah svojimi vlastne kázňami , ako vy, ktorý ste mimo službu?

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *