Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Panna Mária vysvetľuje apokalypsu

27. februára 2019 Pavel 0 Comments

modrá kniha

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho 

Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok. Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to je cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo predovšetkým medzi členmi hierarchie. Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho (Kristovho) božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlniť hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a hlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné. Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovede.
Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad. Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.
Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Cirkev je pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví, tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi i Cirkvi katolíckej.
Cirkev je život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného (ministeriálneho) a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje v nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny.
Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov.
Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev, aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tom predovšetkým spočíva lesk víťazstva Ženy odetej slnkom a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa dostáva najžiarivejšieho triumfu.
(Dongo 13. júna 1989)

Moje obavy sú veľké, pretože moju Cirkev ovláda zvôľa zlých síl, ktoré ju ohrozujú a chcú ju zničiť zvnútra. Slobodomurárstvo so svojou diabolskou mocou si založilo svoje centrum priamo v srdci Cirkvi, kde sídli zástupca môjho syna Ježiša a rozlieva svoj zhubný vplyv do všetkých kútov sveta. Cirkev bude teraz zradená svojími vlastnými členmi, bude kruto prenasledovaná a pripravená na popravište. Vidím, že krvavé prenasledovanie je už pred bránami a tak mnohí z vás budú strhnutí prudkou víchricou a strašným uragánom.

Zostaňte so mnou v týchto hodinách mojej veľkej obavy a spojte sa všetci so mnou v modlitbe príhovoru a uzmierenia. Rozmnožujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočiská, kde sa môžete skryť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách pocítite moju mimoriadnu prítomnosť. Vo večeradlách zakúsite bezpečie a pokoj, ktorý vám daruje vaša nebeská Matka.

 

Tieto vnútorné rozdelenia niekedy stavajú aj kňazov proti kňazom, biskupov proti biskupom, kardinálov proti kardinálom, pretože sa v tejto dobe viac než inokedy satanovi podarilo dostať sa medzi nich tým, že roztrhal vzácne puto ich vzájomnej a spoločnej lásky.

Vnútorné rozdelenie sa prejavuje v tom, ako niektorí nechávajú osamoteného, až opusteného i pápeža, Ježišovho zástupcu, ktorý je mojím synom, ktorého zvlášť milujem a osvecujem. Moje materské Srdce trpí, keď vidí, ako často moje deti mlčaním a nezáujmom opomínajú slovo a dielo Svätého otca, zatiaľ čo ho nepriatelia stále viac bijú a kladú mu prekážky.

Následkom tohto vnútorného rozdelenia nemá jeho služba dostatočnú podporu a ohlas zo strany celej Cirkvi, ktorú chcel mať Ježiš zjednotenú okolo Petrovho nástupcu. Moje materské Srdce trpí, keď vidím, že dokonca niektorí pastieri sa nechcú nechať viesť jeho podnetným a bezpečným slovom.

Prvý spôsob, ako sa oddeľujú od pápeža, je zjavný odboj. Je však ešte iný spôsob, zákernejší a nebezpečnejší: totiž navonok sa k nemu hlásiť, ale vnútorne s ním nesúhlasiť, ponechávať bez povšimnutia jeho učiteľský úrad a v praxi robiť opak toho, čo on nariaďuje.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *