Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Panna Mária vysvetľuje apokalypsu

27. februára 2019 Pavel 1 Comment

z knihy Tajomstvo, od Melánie, ktorej sa zjavila Krásna Pani v Lasalette

Porto Alegre (Brazília) 2. februára 1988

Obetovanie dieťaťa Ježiša v chráme / Don S.Gobbi

veľký odpad sa šíri stále viac i vo vnútri Katolíckej cirkvi. Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou – a to pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke. Biskupské úrady zachovávajú podivné mlčanie a vôbec nereagujú… Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. V týchto časoch zostane v Katolíckej cirkvi malý zvyšok, ktorý bude verný Kristovi, evanjeliu a celej jeho pravde.

Číslo šelmy: 666 

„Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.
So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodomurárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi – slobodomurárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného života, aby zničilo Krista a jeho Cirkev. Aby dosiahlo tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista a falošnú cirkev.
– Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať.
– Ale podľa prvého prikázania svätého Zákona Pánovho sa máme klaňať jedine BOHU a jemu jedinému vzdávať všetku úctu.
Tak sa BOH nahrádza mocným, silným, panovačným IDOLOM. Idolom tak mocným, že je schopný poslať na smrť všetkých tých, čo sa neklaňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak a aby nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla, postavená preto, aby sa jej všetci klaňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno?
– V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666.‘ Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666 meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan, červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom.
Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka.
Číslo 333 označuje Božstvo. Lucifer sa stavia do vzbury proti Bohu z pýchy, pretože chce stáť vyššie ako Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyššie ako Boh, nesie znamenie 666. Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, satana, to jest toho, kto sa stavia proti Kristovi, Antikrista.
Číslo 333 uvedené jedenkrát, to jest po prvé, vyjadruje tajomstvo jednoty Božej.
Číslo 333 uvedené dvakrát, to jest po druhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej osobe Ježiša Krista.
Číslo 333 uvedené trikrát, to jest po tretie, označuje tajomstvo troch Božských Osôb, teda vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Tak číslo 333, vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát, vyjadruje hlavné tajomstvá katolíckej viery, ktoré sú:
1. Jedinosť a trojjedinosť Boha;
2. vtelenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.
Ak je 333 číslom ukazujúcim Božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samého Boha, je označený číslom 666.
Číslo 666 ukázané jedenkrát, to jest po prvé, udáva rok 666, šesťstošesťdesiatšesť. V tomto historickom období sa Antikrist zjavuje skrz islam, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá do Európy a len mojím materským mimoriadnym zásahom, mocne vyprosovaným Svätým otcom, sa mu nepodarí zničiť úplne kresťanstvo.
Číslo 666 ukázané dvakrát, to jest po druhé, udáva rok 1332, tisíctristotridsaťdva. V tomto historickom období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie. Prostredníctvom filozofov, začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické bludy, pokračujúce cez storočia až do vašich dní. Prehnaná dôležitosť prisudzovaná rozumu ako jedinému, výlučnému kritériu pravdy nutne vedie k zničeniu viery v Slovo Božie. Vskutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie, ako prameň Božieho zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošijne sa odmieta autentické Magistérium hierarchickej Cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v Slovo Božie. Dielom Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie Cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých kresťanských vyznaní, ktoré pozvoľna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v Slovo Božie.
Číslo 666 ukázané trikrát, to jest po tretie, udáva rok 1998, tisicdeväťstodeväťdesiatosem. V tomto historickom období sa podarí slobodomurárstvu za pomoci slobodomurárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký zámer: Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho Cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Socha, postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej klaňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty, veľkého súženia a apostázy – odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista!
Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach Apokalypsy, vzťahujúcich sa na dobu, v ktorej žijete. Aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho medzi vašou nebeskou Matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze.
Odvahu! Buďte silní, moje malé deti! Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho Cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocennou časťou malého stáda, ktoré má za úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetkých si vás pripravujem, ochraňujem a žehnám!“

Čo sa to deje vo Vatikáne?

Sv.Faustína mala víziu bičovania Pána Ježiša.
 
Vieme, že počas bičovania bol Ježiš strašne dobitý fyzicky, nie iba chrbát, ale celé Telo bolo v menšom, či väčšom stupni bičované a veľmi veľa krvi vtedy vytieklo z Ježišovho tela. Je to zázrak, že Pán Ježiš vtedy nevykrvácal na smrť.
 
Mala víziu štyroch ľudí, bez milosrdenstva vtedy roztrhávali telo Ježiša a hlavne plecia. Tiekla krv na všetky strany, na zem.
 
Videla, ako prichádzajú biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a začínajú Ježiša ukrutne bičovať, ráňať Jeho telo, vytrhávať z Jeho chrbta.
 
Potom aj tzv. verní z rôznych povolaní, veriaci celej Cirkvi vo veľkom počte začali bičovať Ježiša.
 
A Ježiš povedal: „Vidíš ako veľmi ma zraňujú hriechy, hlavne mojich vyvolených. Najviac zraňujú moje srdce mne zasvätení. Iní zraňujú moje srdce z vonku, ale vyvolení prebodávajú Moje srdce.

Zjavenia v Japonskej Akite

.

modrá kniha

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho 

Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok. Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to je cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo predovšetkým medzi členmi hierarchie. Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho (Kristovho) božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlniť hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a hlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné. Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovede.
Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad. Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.
Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Cirkev je pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví, tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi i Cirkvi katolíckej.
Cirkev je život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného (ministeriálneho) a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje v nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny.
Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov.
Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev, aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tom predovšetkým spočíva lesk víťazstva Ženy odetej slnkom a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa dostáva najžiarivejšieho triumfu.
(Dongo 13. júna 1989)

Moje obavy sú veľké, pretože moju Cirkev ovláda zvôľa zlých síl, ktoré ju ohrozujú a chcú ju zničiť zvnútra. Slobodomurárstvo so svojou diabolskou mocou si založilo svoje centrum priamo v srdci Cirkvi, kde sídli zástupca môjho syna Ježiša a rozlieva svoj zhubný vplyv do všetkých kútov sveta. Cirkev bude teraz zradená svojími vlastnými členmi, bude kruto prenasledovaná a pripravená na popravište. Vidím, že krvavé prenasledovanie je už pred bránami a tak mnohí z vás budú strhnutí prudkou víchricou a strašným uragánom.

Zostaňte so mnou v týchto hodinách mojej veľkej obavy a spojte sa všetci so mnou v modlitbe príhovoru a uzmierenia. Rozmnožujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočiská, kde sa môžete skryť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách pocítite moju mimoriadnu prítomnosť. Vo večeradlách zakúsite bezpečie a pokoj, ktorý vám daruje vaša nebeská Matka.

 

Tieto vnútorné rozdelenia niekedy stavajú aj kňazov proti kňazom, biskupov proti biskupom, kardinálov proti kardinálom, pretože sa v tejto dobe viac než inokedy satanovi podarilo dostať sa medzi nich tým, že roztrhal vzácne puto ich vzájomnej a spoločnej lásky.

Vnútorné rozdelenie sa prejavuje v tom, ako niektorí nechávajú osamoteného, až opusteného i pápeža, Ježišovho zástupcu, ktorý je mojím synom, ktorého zvlášť milujem a osvecujem. Moje materské Srdce trpí, keď vidí, ako často moje deti mlčaním a nezáujmom opomínajú slovo a dielo Svätého otca, zatiaľ čo ho nepriatelia stále viac bijú a kladú mu prekážky.

Následkom tohto vnútorného rozdelenia nemá jeho služba dostatočnú podporu a ohlas zo strany celej Cirkvi, ktorú chcel mať Ježiš zjednotenú okolo Petrovho nástupcu. Moje materské Srdce trpí, keď vidím, že dokonca niektorí pastieri sa nechcú nechať viesť jeho podnetným a bezpečným slovom.

Prvý spôsob, ako sa oddeľujú od pápeža, je zjavný odboj. Je však ešte iný spôsob, zákernejší a nebezpečnejší: totiž navonok sa k nemu hlásiť, ale vnútorne s ním nesúhlasiť, ponechávať bez povšimnutia jeho učiteľský úrad a v praxi robiť opak toho, čo on nariaďuje.

Predchádzajúci

Ďalší

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *