Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Rím stratí vieru

29. októbra 2019 Pavel 1 Comment

duch Jezábel bude do konca času vyčíňať aj v cirkvách

Veľké posolstvo na koniec času

Kněží, služebníci mého Syna, se stali stokou nečistoty pro svůj hanebný život, nedostatek zbožnosti při celebrování svatých tajemství, lásku k penězům i pro sklon k poctám a zábavám.

Prečo o plnom znení posolstva mlčia samotní saletíni?
Prečo nám to posolstvo nevysvetlia?

A prečo vôbec nie TOTO POSOLSTVO AKO KOMPLETNÉ na ich webstánkach?

Prečo plné znenie tohoto závažného Tajomstva 
oficiálne cirkevné stránky neuvádzajú?

Pastierka Melania z La Salette (v roku 1846) vo svojich „Tajomstvách“ (zverejnených o 12 rokov neskôr), ktoré dopĺňajú pôvodné zápisy Máriiných prejavov, hovorí priamo o tom, že Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.

Avšak, Melanyina kniha Tajomstvo,

ktorá obsahuje najdlhšie a najzávažnejšie proroctvo

bolo len vydané už pár rokov neskôr, prekvapivo v roku 1879 aj

s nihil obstat, teda s cirkevným schválením, od vdp. Zolu, biskupa z Lecce. 

Zverejnením týchto proroctiev započalo utrpenie Melánie.

Spôsobilo jej to nedorozumenia, prenasledovania a dokonca vyhnanstvo,

ako druh odplaty zo strany francúzskych biskupov,

ktorí chceli dať toto ďalšie posolstvo na  index zakázaných kníh.

Oficiálne sa nikde nedočítate, že je zakázané to čítať a zamyslieť sa nad tým.

Bolo to veľmi očisťujúce. Šla som tam úplne sama,

prežila som si tam však hĺbku samoty a mala som čas premýšľať.

Budem bojovať spolu s nimi až k dosiahnutiu úplnej zrelosti. Príroda si bude žiadať odvetu a bude sa triasť hrôzou pred tým, čo postihne krajinu poškvrnenú hriechom. Tras sa, zem, a ty, ktorý vyznávaš, že slúžiš Ježišovi Kristovi, ale vo vnútri sa klaniaš len sám sebe! Tras sa! Pretože Boh ťa označí za svojho nepriateľa, lebo sväté miesta budú miestom skazy: mnoho kláštorov nebude už Božími domami, ale pastiera Asmodeja a jeho ľudu.

„Kňazi, služobníci môjho Syna, svojím zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k peniazom, láskou k poctám a rozkošiam, sa stali stokami nečistoty. Áno, kňazi privolajú hnev a ten sa už vznáša nad ich hlavami. Beda kňazom a zasväteným osobám, ktoré svojou nevernosťou a hriešnym životom znova križujú môjho Syna!“

Toto apokalyptické posolstvo plačúcej Matky Božej je priam neskutočne orientované aj na dnešné časy. 

„V kláštoroch budú hniť kvety Cirkvi a démon sa bude tváriť, že je kráľom sŕdc. Predstavení rehoľných spoločností nech sú pri prijímaní nových členov veľmi opatrní, pretože diabol použije všetku svoju zlomyseľnosť, aby do kláštorov dostal osoby oddané hriechu.“

Zapáčiť sa svetu, znepáčiť sa Bohu

Tretie z posolstiev zjavených v Akite v októbri 1973 znelo: „Ako som vám povedala, ak sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec uvalí strašný trest na celé ľudstvo. Bude to trest väčší ako potopa, taký trest, aký svet nikdy predtým nevidel. Z neba bude padať oheň a vyhladí veľkú časť ľudstva, dobrých aj zlých, neušetrí ani kňazov ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí zúfalí, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám zostanú, budú ruženec a znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Každý deň sa modlite ruženec. S ružencom sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov.

Dielo diabla prenikne dokonca aj do Cirkvi takým spôsobom, že budete vidieť kardinálov, ako sa stavajú proti kardinálom a biskupov stavať sa proti iným biskupom. Kňazom, ktorí ma ctia, sa budú vysmievať a budú sa proti nim stavať ich spolubratia. Kostoly a oltáre budú pustošené. Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy, a démon prinúti mnoho kňazov a zasvätených duší opustiť službu Pánovi.

Démon bude besnieť zvlášť proti dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Keď narastie počet a závažnosť hriechov, už pre nich nebude odpustenia.“

LA SALETTE
Tajomstvo, ktoré odovzdala Panna Mária Melánii 19.9.1846:
Ako vieme, vo Francúzsku v La Salette sa Panna Mária zjavila dvom deťom:
Melánii a Maximovi. Melánii odovzdala dôležité prorocké tajomstvo o Cirkvi.
Pretože Krásna Pani tu prorockým duchom hovorí o udalostiach vo svete a v Cirkvi,
ktoré až dnes sa pred nami v plnej pravde rozvíjajú. Muselo to byť hrozným utrpením
pre Melániu zvestovať tajomstvo, ktoré ľudia v minulom storočí ešte nemohli plne
pochopiť. Zato ho môžeme pochopiť s odstupom času my dnes.

Je toto posolstvo z neba? Od Panny Márie? Ak nie, tak od koho?

Ak Vatikán a biskupi nedementujú jeho druhú, veľmi znepokojivú časť, znamená to, že s ňou súhlasia?

Výber z knihy Tajomstvo:
Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým
slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali
žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami.
Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a
nemravným životom znova križujú môjho Syna. Nieto viac štedrých duší a
nieto nikoho hodného, kto by priniesol nepoškvrnenú obetu večnému
Otcovi…Boh zasiahne nepredvídaným spôsobom. Beda obyvateľom zeme.
Boh sa pomstí a nikto nebude môcť utiecť pred toľkými
súženiami…Vodcovia Božieho ľudu zanedbávajú modlitbu a pokánie a
diabol zatemnil ich inteligenciu…Boh dovolí starému hadovi rozštiepiť
každú ľudskú spoločnosť a každú rodinu. Fyzické a morálne agónie
doľahnú na ľudstvo, ktoré bude ponechané samo na seba… Boh pošle
tresty, jeden za druhým po dobu 35 rokov…
Kostoly budú zatvorené a
znesvätené. Kňazi a rehoľné rády budú prenasledované a podstúpia krutú
smrť. Mnohí z nich stratia vieru a veľké množstvo kňazov a rehoľníkov
odvrhne pravé náboženstvo. Medzi nimi budú aj biskupi…
V roku 1864 Lucifer s veľkým množstvom diablov bude uvoľnený z
pekla. Títo budú postupne uhášať vieru, aj u tých, ktorí sú zasvätení Bohu.
Zaslepia ich takým spôsobom, že ak neobdržia špeciálnu milosť, osvoja si
ducha týchto anjelov pekla. Mnoho rehoľných inštitútov stratí vieru a
stratia mnoho duší…
Zlé knihy zaplavia zem a duchovia temnôt spôsobia vlažnosť v každej
službe Bohu…
Títo duchovia temnôt budú mať veľkú moc nad prírodou. Týmto
duchom sa budú stavať veľké chrámy. Ľudia budú prevážaní z miesta na
miesto týmito duchmi a medzi nimi budú kňazi, pretože títo nebudú vedení
dobrým duchom Evanjelia, ktorý je duchom pokory, lásky a nadšenia pre
slávu Božiu…
Všade budú neobvyklé zjavy, pretože pravá viera vyhasne a falošné
svetlo bude osvecovať ľudí. Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na
hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou.
Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. Cirkev bude vystavená
prenasledovaniu, nastane doba temnôt, Cirkev zažije hroznú krízu. Pravá
viera v nášho Pána bude zabudnutá. Každý jednotlivec bude chcieť byť
predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Oni zrušia civilnú ako aj
cirkevnú zákonnosť. Rozmnožia sa vraždy, nenávisť, žiarlivosť, klamstvá a
vzbury bez lásky k vlasti a rodine…
Všetky civilné vlády budú mať jeden a ten istý cieľ: zrušenie každého
náboženského princípu spoločnosti a tým pripravia cestu pre ateizmus,
špiritizmus, materializmus a nerestiam každého druhu...
Dôjde k znesväteniu svätých miest, kláštorov, ktoré sa tak pokazia, že
diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Tí, ktorí sú predstavení reholí, nech
sa majú na pozore pri prijímaní nových členov, pretože diabol použije
všetky triky, aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi, pretože
neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi….
Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne…Potom
bude hrozná vojna. Za nejaký čas Boh zabudne na Francúzsko a Taliansko,
lebo tieto krajiny zabudli na Evanjelium…Ľudia budú zabíjať jeden
druhého…dokonca vo vlastných domoch…Paríž bude horieť a Marseille
bude zatopené. Niektoré mestá budú zemetrasením zničené a pohltené
zemou. Ľudia budú si myslieť, že všetko je stratené a nič nebude možné
počuť okrem rinčania zbraní a bohorúhania. Spravodliví budú veľa trpieť.
Ich modlitby, pokánie a ich slzy dostihnú nebesá…a vtedy Ježiš Kristus,
výkonom svojej spravodlivosti sa zmiluje a rozkáže svojim anjelom usmrtiť
všetkých svojich nepriateľov…a vtedy nastane obdobie pokoja a človek
bude zmierený s Bohom….Tento pokoj bude trvať len krátko a 25 rokov
dobrej úrody spôsobí, že ľudia opäť zabudnú, že hriechy sú príčinou
ťažkostí na zemi…
Predchodca Antikrista so svojimi oddielmi bude bojovať proti
Kristovi…preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť pravú bohoslužbu… Bude
mnoho vojen až po tú poslednú, v ktorej budú bojovať desiati králi
Antikrista…ktorí budú jedinými vládcami vo svete…ale deti svätej Cirkvi,
mojej viery a moji opravdiví nasledovníci budú rásť vo všetkých
čnostiach…
I samotná príroda bude volať po pomste pre hriechy človeka…Traste
sa zem a vy, ktorí sa vyhlasujete za služobníkov Ježiša Krista,
ale vo svojom vnútri zbožňujete iba seba…
Bude to v tejto dobe, keď sa z falošnej mníšky narodí Antikrist…jeho
otcom bude biskup. Už pri svojom narodení bude sa rúhať Bohu a bude
mať už aj zuby. Bude hrozne kričať a bude prevádzať hrozné divy a bude sa

živiť len nečistotou…zem vydá len zlé ovocie, hviezdy stratia pravidelný
chod…zemetrasenia pohltia hory a mestá…Rím stratí vieru a stane sa
sídlom Antikrista. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať
veľké divy na zemi a v atmosfére. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými.
Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich
viedla k môjmu Božskému Synovi…volám apoštolov posledných
dní…ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí,
v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom…Nech vaše nadšenie vás urobí
hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista...
Cirkev bude v zatmení a svet zdesený, keď príde Henoch a Eliáš, ktorí
budú naplnení Duchom Božím. Oni budú kázať Božou mocou a ľudia
dobrej vôle uveria v Boha…ale beda obyvateľom zeme, ktorí budú krvácať
vo vojnách, budú postihnutí hladom, pliagami a epidémiami…
Odporné zvieratá budú padať v podobe ľadovca…bude počuť hlasy vo
vzduchu…Henoch a Eliáš budú zabití, pohanský Rím zmizne zo zeme, oheň
pohltí mestá. Celý vesmír bude postihnutý hrôzou a mnohí budú zvedení,
lebo sa neklaňali pravému Kristovi…
Teraz je čas, keď sa otvorí priepasť a kráľ temnoty, tá šelma…ktorá si
domýšľa, že je spasiteľom sveta, sa pyšne zodvihne až k nebu, kde bude
zasiahnutá dychom Michala Archanjela. Ona spadne na zem, ktorá sa bude
chvieť tri dni. Potom otvorí svoje ohnivé črevá, a tie pohltia šelmu a jej
nasledovníkov v pekle. Potom voda a oheň očistia zem a skonzumujú všetky
diela ľudskej pýchy a všetko bude obnovené. Bohu sa bude slúžiť a Boh
bude oslávený.
Komentár: Toto posolstvo Panny Márie je veľmi vážnym dokumentom. Je
veľmi ťažké pochopiť každý detail, lebo všetky proroctvá, akým je kniha zjavenia sv.
Jána vo Sv. Písma sú sčasti už aj teraz zrozumiteľné, niektoré udalosti sa už odohrali
a niektoré budú zrozumiteľnejšie neskoršie. Jedno je ale isté, že už sme a ešte len
budeme svedkami hlbokej krízy v kresťanstve, odpadom mnohých kňazov a biskupov
od pravej viery. Aj Rím stratí vieru a bude sídlom Antikrista.

odpad od viery a dezorientácia

Je nesporným faktom, že zverejnenie

knihy Tajomstvo, ako dodatok ku zjaveniam  Krásnej Pani v La Salette,

prinieslo obrovské problémy pre vizionárov.

V r. 1879 zverejnila svoju posolstvá pod názvom:  Tajomstvo. Mala štyridsaťsedem rokov. (Trpela fóbiou z prenasledovania?) Cirkev toto Tajomstvo nikdy neschválila, lebo nebolo totožné s tým, o ktorom písala v r. 1850 pápežovi.

Raz povedala: Prosím Pána, aby ma ukryl a dovolil mi trpieť.

Jej osud bol : permanentné cesty do vyhnanstva, horkosť a osamelosť… šikanovanie aj hrozbami exkomunikácie…

Rok pred svojou smrťou, Melánia píše:

“ Biskupi, ktorí sa považovali tajomstvo podľa pokynov k nim boli veľkí nepriatelia tohto posolstva milosti, rovnako ako veľkňazi ktorý odsúdil na smrť Božského Spasiteľa … V skutočnosti, oni mali povinnosť zareagovať pretože tajomstvom to už nie je, že sa prezradili ich nevery „

Osudy cirkevných nepriateľov Tajomstva.

Po návrate do Francúzska v roku 1860 Melánia, útočisko v Carmel Marseille, práve prichádza, dostáva správu,

že Don Ginoulhiac, biskup, bol poslaný do vyhnanstva, zbláznil sa z toho a zomrel v psychiatrickej liečebni.

Asi aj preto, lebo v roku 1854  ju vyštval z Francúzka do Anglického kláštora,

s najprísnejšou hrozbou exkomunikácie, ak by zostala v jeho diecéze.

Napodiv, krátko potom, jeho nástupca Don Fava je nájdený mŕtvy vo svojej izbe, ležal na podlahe,

bol nahý, mal vypleštené oči a zaťaté päste. 

Don Gilbert, biskup z Amiensu, ktorý sa vyjadril namyslene :

“ Tajomstvo z La Salette nie je nič viac , než anti-náboženské táraniny , preháňania a klamstvá ,“

16. 8. 1889, bol tiež nájdený mŕtvy vo svojej podlahe v spálni a počas pohrebu jeho rakva spadla z katafalku. 

Arcibiskup Paríža, Monsignor Georges Darboy, (1813 – 1871), ten bol tiež  tuhý nepriateľ posolstva z  La Salette. Bol lúpežne prepadnutý slobodomurárskou zúrivosťou Komúny.  Protestoval s argumentom, že vždy bránil slobodu. Na to mu jeden z katov odpovedal: „Drž hubu! Tvoja sloboda nie je tá naša ! „Taký bol smutný koniec arcibiskupa Paríža, že 24. mája 1871. 

 

Maximín rozposlal osobné správy  kľúčovými postavám vtedajšej doby. Skúsil byť seminaristom, študoval medicínu, bol zdravotným bratom , učiteľom, vojakom 

Viacerí sa čudovali, že sa Maximin neoženil. Nakoniec jedného dňa jednoducho povedal: Ten, kto raz videl Krásnu Paniu, už nikdy nemôže inú ženu ľúbiť tak, aby sa s ňou zosobášil.

Čo si myslel o sebe a o svojom vyvolení za vizionára Krásnej Panej, ukazuje jeho odpoveď na pochybnosti kamarátov, ktorí nevedeli pochopiť, prečo si Panna Mária vyvolila práve jeho: Keby Panna Mária našla ešte väčšieho huncúta, asi by si vyvolila radšej jeho. Počas svojho živote veľa rozprával o La Salette, a vždy s rovnakou láskou a presvedčivosťou. 

Zjavenie bolo schválené Mgr. Philibert de Bruillard, biskup z Grenoblu 16. novembra 1851.

Aj pápežom bl.Piom IX, aj Levom XIII. O Tajomstve sa väčšinou zbabelo mlčí…

V najextrémnejšej núdzi, Maximin požiadal Don Ginoulhiaca, biskupa z Grenoblu, ktorý posolstvo zakázal

zverejňovať, o nejaké miesto, aby mohol zomrieť dôstojne. Prelát žiadosť zamietol.

19. septembra 1846 sme videli krásnu pani. Nikdy sme nepovedali, že táto dáma je blahoslavená Panna, ale vždy sme hovorili, že to bola krásna pani. Neviem, či je to blahoslavená Panna alebo iná osoba. Pokiaľ ide o mňa, dnes som presvedčený, že je to blahoslavená Panna.

Pevne verím, dokonca aj preliatím krvi, v slávne zjavenie Najsvätejšej Panny na svätej hore La Salette 19. septembra 1846, zjavenie, ktoré som obhajoval slovami a utrpením. … S týmto duchom dávam svoje srdce Panne Márii z La Salette.
svätý Ján Vianney mal veľkú úctu k posolstvu  v La Salette
Zapochyboval o ňom, keď sa o Maximínovi začali šíriť negatívne klebety.
biskupovi  Grenoblu napísal:
“ Existuje len málo kňazov vo Vašej diecéze, ktorí urobili toľko ako ja pre La Salette “ 

 

Predchádzajúci

Ďalší

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *