Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Prečo „experti“ umlčali otca vedy?

15. januára 2021 Yozef 1 Comment

„Na príkaz Jeho Svätosti  a najvznešenejších pánov kardinálov
tejto najvyššej a univerzálnej Inkvizícii boli teologickou komisiou
posúdené výroky takto…:

Tvrdenie, že Zem nie je stredom sveta, že nie je nehybná …

je absurdné a filozoficky nepravdivé

a z teologického hľadiska prinajmenšom pomýlené vo viere.

tento Svätý úrad vehementne podozrieva z kacírstva, teda z toho,

že uveril a zastával náuku , ktorá je falošná

a je v rozpore so Svätým a Božím písmom“

 

Na rehabilitaci Galilea se čekalo od roku 1633 celých 346 let. Teprve 10.11.1979 papež Jan Pavel II. při příležitosti Newtonových oslav oznamuje, že katolická církev udělala chybu, odsouzením díla Galileiho za to, že přetal zastávat geocentrismus. Papež řekl, že teologové 17. století věřili, že „literární smysl Písma“ vysvětluje i fyzikální svět. Papež přiznal, že „Galileo vyvinul lepší pravidla na interpretaci Písma, než jeho současní teologové“, a že mu inkvizice uškodila.

Čo sa dialo v pozadí prípadu?  A čo bol asi dôvod, prečo pápež Urban VIII. sa prestal priateliť s Galileom? 

Na Velký pátek 1631 Grassi přednese před papežem apokalyptickou řeč (zanedlouho zaplatí za svou smělost). Hlavou této protipapežské opozice je kard. Borgio, vyslanec španělského krále u Sv. Stolce. Sezení Sv. Officia byla často místem jejich ostrých slovních srážek. Mimořádně ostrá srážka při tajné konsistoři v březnu 1632. Chybělo málo, aby se na sebe vrhli. Někteří kardinálové – např. Ludovisi – došli i tak daleko, že vyslovili hrozbu sesazení papeže, který je ochráncem hereze. Hrubě uražený papež poslal do Madridu protestní nótu. V březnu se k tlaku Madridu připojili Habsburkové, kteří poslali zvláštního vyslance s ostrou nótou. Papež měl zapotřebí obvinění vyvrátit – končí podpora “nových filosofů”, mění se postoj ke Galileimu.

 

Obžaloba, rozsudok a zrieknutie z : roku 1633 

Zatiaľ čo Vy, Galileo, syn zosnulého Vincenzia Galileiho z Florencie, vo veku sedemdesiat rokov, ste boli v roku 1615 odsúdený v tomto Svätom ofíciu za to, že považujete za pravdivé nepravdivé doktríny učiac ich mnohých, a to, že slnko je nepohyblivé v strede sveta a že Zem sa pohybuje, a to aj denným pohybom; tiež za to, že máte žiakov, ktorých ste inštruovali, rovnakými názormi; tiež za udržiavanie korešpondencie s niektorými nemeckými matematikmi; tiež za zverejnenie určitých listov na slnečných škvrnách, v ktorých ste vyučoval rovnakú doktrínu ako pravdu; tiež za zodpovedanie námietok, ktoré neustále vznikali z Písma svätého, glorifikáciou uvedených Písiem podľa vášho vlastného významu; a keďže potom bol vyhotovený opis písania vo forme listu, ktorý ste odborne napísali osobe predtým svojej žiačke, v ktorej podľa hypotézy Koperníka uvádzate niekoľko tvrdení, ktoré sú v rozpore so skutočným zmyslom a autoritou Svätého Písma; preto (tento Svätý tribunál, ktorý má za úlohu ochrániť voči neporiadku a zlomyseľnosti, ktoré odtiaľ hrozili a narastali na úkor svätej viery) z túžby Jeho Svätosti a najvýznamnejších pánov, kardinálov tejto najvyššej a univerzálnej inkvizície, o dvoch tvrdeniach – o stabilite slnka a pohybe Zeme,

kvalifikovali Teologickí experti takto:

1. Tvrdenie, že slnko je v strede sveta a je nepohyblivé zo svojho miesta, je absurdné, filozoficky falošné a formálne kacírske; pretože je to výslovne v rozpore so Svätým písmom.

2. Tvrdenie, že Zem nie je stredom sveta, že nie je nepohyblivá, ale že sa pohybuje, a vraj s každodenným otáčaním, je tiež absurdné, filozoficky falošné a teologicky považované za prinajmenšom mylné vo viere.

Preto … dovolávajúc sa najsvätejšieho mena nášho Pána Ježiša Krista a Jeho najslávnejšej Matky Márie vyslovujeme túto našu poslednú vetu: Vyslovujeme, posudzujeme a vyhlasujeme, že vy, uvedený Galileo … ste sa preukázali týmto Svätým úrad jednoznačne podozrivý z kacírstva, teda z toho, že ste uveril a zastával náuku (ktorá je falošná a je v rozpore so Svätým a Božím písmom), že slnko je stredom sveta a že sa nepohybuje z východu na západ, a že Zem sa hýbe a nie je stredom sveta; tiež, že je možné zastávať a podporovať ako pravdepodobný názor po jeho vyhlásení a právoplatnom odsúdení, že je v rozpore so Svätým písmom, a teda následkom toho, že ste boli posúdení a odsúdený, tým, čo je  ustanovené a vyhlásené v posvätných kánonoch a iných všeobecných a osobitných ustanoveniach  proti kriminálnostiam v tomto spise. Bolo by nám potešením, ak sa toho zrieknete , za predpokladu, že s úprimným srdcom a neporušenou vierou v našej prítomnosti zrieknete, odvoláte a znenávidíte uvedenú chybu a bludy a všetky ďalšie chyby a bludy v rozpore s katolíckou a Apoštolskou cirkvou v Ríme keďže ste boli obvinený a boli na Vás uvalené všetky sankcie a tresty uložené a vyhlásené v posvätných kánonoch a iných všeobecných a osobitných predpisoch proti páchateľom podobných bludov. 

Galileovi prikázali, aby si kľakol a vypočul rozsudok.

Rozsudok Tribunálu najvyššej inkvizície proti Galileovi Galileimu,
ktorý sa koná 22. júna roku 1633. 

Je pravda, že ty, Galileo, syn zosnulého Vincenzia Galileiho, Florentčana, ktorý má dnes 70 rokov, si bol v tomto svätom Úrade odsúdený  v roku 1615: Že si považoval za pravdivé falošné učenie, ktoré učia mnohí, že Slnko bolo stredom vesmíru a bolo nepohyblivé a že Zem sa hýbala a mala aj denný pohyb: Že v tej istej veci si udržiaval korešpondenciu s určitými nemeckými matematikmi … To, že Slnko je stredom vesmíru a nepohybuje sa zo svojho miesta, je vo filozofii absurdným a falošným tvrdením a bol už predtým kacírskym; je v výslovnom rozpore so Svätým písmom: Že Zem nie je stredom vesmíru a je nepohyblivá, ale že sa pohybuje, dokonca aj s denným pohybom, je takisto tvrdením absurdným a falošným vo filozofii a v teológii je považované za chybné vo viere …

Vzývame teda najsvätejšieho meno nášho Pána Ježiša Krista a Jeho najslávnejšej Matky Márie, ktorá bola vždy Pannou, pre toto naše definitívne unesenie , na ktorom sa uzniesol  ctihodný tribunál, na základe rady a mienky Ctihodných majstrov teológie a doktorov obojeho práva, našich radcov, uvádzame, že v týchto spisoch sú prítomné dôkazy, ktoré sú priamo pred nami, medzi urodzeným Carlom Sincerim, doktorom obidvoch práv , daňovým prokurátorom tohto Svätého ofícia na jednej strane

 a Tebou Galileo Galileii,

tu prítomný, že si obvinený a vyzvaný, aby si odvolal a nebol tak  odsúdený , na  strane druhej:

Hovoríme, vyslovujeme, oznamujeme a prehlasujeme, že ty, uvedený Galileo, z vecí odvodených počas tohto procesu a z Tebou priznaných vyššie, že si silno podozrivý z kacírstva týmto Svätým úradom, to znamená z to, že si uveril a zastával doktrínu, ktorá je falošná a v rozpore so Svätým písmom, že: Slnko je stredom vesmíru a že sa nepohybuje z východu na západ a že Zem sa pohybuje a nie je stredom vesmíru: a za mienku, že tento názor možno zastávať a obhajovať ako pravdepodobný aj po tom, ako bude vyhlásený a definovaný ako odporujúci Písmu svätému; a v dôsledku toho si si vynútil všetky cenzúry a tresty posvätných kánonov a ďalších všeobecných a konkrétnych dekrétov proti takýmto páchateľom na to uloženým a vyhláseným. Môžeš byť ubezpečený, že by si mohol byť oslobodený, ak predovšetkým s úprimným srdcom a so neteatrálnou vierou to pred nami odvoláš, dáš do kliatby ,a znenávidíš vyššie uvedené bludy a akékoľvek ďalšie bludy , ktoré sú v rozpore s katolíckou a apoštolskou rímskou cirkvou, spôsobom, ktorý od Teba budeme požadovať. A nakoniec, že ​​táto Tvoja veľká chyba a priestupok nie sú celkom nepotrestané a že v budúcnosti sa snaž byť opatrnejší, kôli príkladu pre ostatných, aby si sa zdržal podobných priestupkov a vyhýbal sa im, nariaďujeme, aby verejne vydaná kniha DIALÓGY GALILEA GALILEIHO musí byť zakázaná a ak to nebudeš rešpektovať, budeš odsúdený do väzenia v tomto  Svätom ofíciu; z nášho rozhodnutia a pre Tvoju spásu ti za trest nariaďujeme, že budeš po nasledujúce tri roky raz týždenne odriekať kajúce žalmy: pričom si vyhradzujeme právo zmierniť, zmeniť alebo úplne či čiastočne zrušiť spomínané tresty a pokánie.“

Ita pronunciamus nos Cardinalis infrascripti. F. Cardinalis de Asculo. G. Cardinalis Bentivolius D. Cardinalis de Cremona. A. Cardinalis S. Honuphri. B. Cardinalis Gypsius. F. Cardinalis Verospius. M. Cardinalis Ginettus.

 

AURIBUS pomoc obetiam dnes , pri zneužití cirkevnej moci

bude niekedy aj na Slovensku?  

 

GALILEOVI  NANÚTENÉ  KRIVOPRÍSAŽNÉ 

HANEBNÉ „ODVOLANIE“

Ja, Galileo Galilei, syn zosnulého  Vincenzia Galileiho z Florencie, teraz 70-ročný, ako obžalovaný pred týmto súdom a kľačiac pred vami, najvýznamnejšími a ctihodnými pánmi kardinálmi, generálnymi inkvizítormi proti kacírskej skazenosti na  celom kresťanskom svete , majúc pred svojim zrakom najsvätejšie evanjeliá a kladúc na ne svoje ruky – Prisahám, že som vždy veril, verím teraz, a s Božou pomocou budem v budúcnosti veriť všetkému, čo svätá katolícka a apoštolská cirkev verí, káže a vyučuje. Ale keďže som sa potom, čo som bol týmto Svätým úradom napomínaný, úplne vzdal falošného názoru, že Slnko je stredom vesmíru a je nepohyblivé a že Zem nie je stredom sveta a že sa pohybuje,

ďalej, že nesmiem zdieľať, obhajovať ani nijako učiť, buď ústne, alebo písomne ​​vyššie zmienenú nepravdivú doktrínu; a potom, potom čo mi bolo objasnené , že uvedená doktrína je v rozpore so Svätým písmom, napísal som a dal vytlačiť knihu, v ktorej sa zaoberám uvedenou už odsúdenia hodnou doktrínou, zreteľne dokazujem a predkladám argumenty vysokej účinnosti v jej prospech, ale bez ďalšieho objasnenia v tejto veci.

Kôli tomu som bol následne obvinený a silne podozrievaný z kacírstva, teda z toho, že som hájil a veril, že Slnko je stredom vesmíru a je nepohyblivé a že Zem nie je stredom sveta a že sa pohybuje .

Z tohto dôvodu, aby som odstránil z myslí Vašich Eminencií a všetkých verných kresťanov toto úkladné podozrenie, ktoré bolo proti mne vznesené opodstatnene, zriekam sa s úprimným srdcom a neporušenou vierou, preklínam a opovrhujem uvedenými chybami a bludmi, a vôbec všetkými omylmi a kacírstvami, ktoré sú v rozpore so svätou katolíckou cirkvou. A prisahám, že do budúcnosti nebudem hovoriť ani písať také veci, ktoré by u mňa vyvolali podobné podozrenie, ani ich nebudem presadzovať. A ak spoznám nejakého heretika alebo človeka podozrivého z kacírstva, odsúdim ho pred týmto Svätým ofíciom alebo pred inkvizítorom a ordinárom na mieste, kde sa budem nachádzať. Tiež prisahám a sľubujem, že prijmem a budem plne dodržiavať všetko pokánie, ktoré mi bolo alebo môže byť uložené týmto Svätým ofíciom. A ak by som nedodržal niektorý z týchto sľubov, záväzkov alebo prísahy (Boh ma od toho ochráň!), podrobím sa všetkým bolestiam a trestom, určeným posvätnými kánonmi a inými všeobecnými aj špeciálnymi predpismi, konkrétnym dekrétom namierenými proti podobným hriešnikom. Pomáhaj mi teda Boh a sväté evanjeliá, ktorých sa dotýkam vlastnými rukami.

Ja, Galileo Galilei, vyššie uvedený, som odvolal, prisahal a sľúbil, a súhlasím vyššie spomenutým;

na znak pravosti, podpisujem vlastnou rukou tento doklad odvolania omylov vlastnou rukou  a recitoval som ho po slovách.

V Ríme, v kláštore della Minerva, som sa 22. júna ja, GALILEO GALILEI, vlastnou rukou zriekol vyššie uvedeného

Tento text je súčasťou prameňa moderných dejín internetu.

 

Nad hlavnou bránou svätopeterskej baziliky

je troj metrovým písmom vyryté meno nesvätého

pápeža Pavla V, ktorého “ slávni“ poradcovia  a „experti“ tiež odsúdili
kresťana Kopernika s jeho heliocentrickou teóriou
a obhajovali mienku pohana Ptolemaia.
Ich hriech spočíval v tom, že sa hrali na odborníkov aj v prírodovede,
teda v oblasti, o ktorej nevedeli skoro nič. 
Učebnicový príklad zneužitia duchovnej moci, tzv. klerikalizmu.

 

Z historického hľadiska Galileovo odsúdenie a následné zrieknutie sa
svojich názorov malo veľmi negatívne následky, najmä pre vzťah cirkvi a vedy.

Jeho sudcovia to však nemohli predvídať. Naopak, konali v domnienke,
že ukončením procesu sa prípad Galileo navždy uzavrie. Pravdou je, že
v skutočnosti sa 22. júna 1633 „prípad Galileo“ len začal. 

Aj na základe výsledkov jej skúmania Ján Pavol II
                            pri príležitosti 350 rokov od vydania Dialógu pred zhromaždením vedcov z celého sveta                               úprimne vyznal pochybenie Cirkvi v Galileovom prípade, ktoré však umožnilo Cirkvi

„dozrieť a správnejšie pochopiť autoritu, ktorá je Cirkvi vlastná […]

Teraz jasnejšie chápe, že Božie zjavenie, ktorého je Cirkev garantom a svedkom,

v sebe neobsahuje žiadnu vedeckú teóriu o vesmíre,

a pomoc Ducha Svätého nám nezaručuje vysvetlenia,

ktoré by sme chceli podať ohľadne fyzickej štruktúry skutočnosti“

Reakcia o.z. Lekár pre pacienta na Konferenciu biskupov Slovenska k očkovaniu COVID-19

Predchádzajúci

Ďalší

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *