Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Beda extrémne pozitívnym, čo nehovoria žiadne beda už nikomu

17. januára 2021 Yozef 0 Comments

Svatá Hildegarda z Bingenu (1098-1179) Početí a zrození Antikrista

Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce. Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti nezdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili. Snažte se, abyste se v budoucnosti nedali vést falešnými na ukami, protože já to dobře vím, co vy můžete, a co ne. 

A tak jako Lucifer v nebi bojoval proti Bohu, tak tento zavržený člověk se bude pokoušet bojovat na zemi proti lidství Božího Syna. A bude to dělat skrze nápis, skrze který bude popírat především Pána a Stvořitele. Bude spoléhat na to, že opatří svým přívržencům významnější dary, než jaké dal Kristus, Boží Syn, těm, kteří v něho věří.

Rovněž svůdce lidského rodu ho tak rozběsní, jak byl sám zběsilý na počátku světa, když se chtěl rovnat Bohu. Proto také bude utiskovat všechny ty, kteří Boha uctívají. Bude se povyšovat nade všechny tvory, bude se nazývat bohem a poroučet, aby ho všichni uctívali jako boha. 

 

je kvantové tetovanie apokalyptickou pečaťou beštie?

 

                                Povstanou nepraví Kristové a nepraví proroci

„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa;

zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“

(Sv. Gregor Veľký )

blahoslavená Anna Katarína Emmerichová

Hlboko pod očistcom, blízko stredu zeme sa nachádza peklo. Tiež si myslí, že duše ľudí sa nenachádzajú ani na mesiaci, ani na hviezdach. Iba výnimočne je niektorým dušiam určené iné miesto pre očistec, napr. na zemi.

„Chlad, ktorý pociťujú niektoré duše v očistci, je rovnako nepríjemne intenzívny ako veľká horúčava”

proroctvá o cirkvi

Svedectvá o očistci 

 

Svatý Alfons Liguori: O pekelných trestech

Svatý Vincenc Ferrarský říká, že náš oheň je ve srovnání s pekelným ohněm chladný. Pravdou je, že náš oheň byl stvořen, aby byl pro nás užitečný, ale pekelný oheň má za cíl, aby trápil.

Svatý Augustin dodává, že se kdyby zavržení mohli těšit pohledem na Boha, „žádný trest by necítili“

Svatý Tomáš říká, že zavržený pociťuje nekonečný trest: „Trest zavrženého je nekonečný, protože jde o ztrátu nekonečného dobra“ (De Th.1.2.q87. a. 4).

                                                                       SVĚT PO PÁDU

Sv. Pelagie Rjazaňská

 bude popierať vykupiteľský kríž!

Keď Pán  dovolí, aby sa zjavil Antikrist , potom väčšina duchovných okamžite prejde na inú vieru a po nich ľud!

Antikrist sa objaví z Ameriky. A pokloní sa mu celý svet, okrem cárskej pravoslávnej cirkvi v Rusku

„Bohatí kňazi ukrižovali Pána! .. Bohatí kňazi zvrhli cára !! Bohatí kňazi nás dovedú k Antikristovi „

čoskoro bude celosvetová viera

prorokovala o naší době i Antikristu

Antikrist sa ukáže (sa zviditelní, stane sa známym) z Ameriky. 120) A pokloní sa mu celý svet okrem (s výnimkou) cárskej pravoslávnej cirkvi, ktorá bude zo začiatku v Rusku! 121) A potom Pán dá svojmu maličkému stádu víťazstvo nad Antikristom a jeho kráľovstvom!

Prichádza čas skreslenia (zdeformovania) obrazu Božieho!.. 141) A znova hovorím – je to vina mlčiaceho duchovenstva! 

Mnohokrát opakovala bohoľubá Pelagia: „Bohatí kňazi ukrižovali Pána! 53) Bohatí kňazi zosadili cára! 54) Bohatí kňazi nás privedú ku antikristovi!!! 

 

Apokalypsa s Márii Valtortou

 

Soud národů

Taylor. R. Marshall: Infiltration, The Plot To Destroy The Church From Within, Crisis publications, Manchester, New Hampshire, 2019
Venovanie:
Mojim deviatim deťom, budúcej generácii bojovníkov za Krista a Jeho Cirkev.

Predhovor
V knihe: Infiltrácia, Príbeh zničenia Cirkvi zvnútra, Taylor Marshall sa dotýka témy, ktorá je dnes zámerne ignorovaná. Otázka možnej infiltrácie Cirkvi silami mimo nej nezapadá do optimistického obrazu, ktorý pápež Ján XXIII. a najmä Druhý vatikánsky koncil nereálne a nekriticky čerpali z moderného sveta.
V posledných šesťdesiatych rokoch kontinuálne vzrastalo nepriateľstvo smerom k božstvu osoby Ježiša Krista a Jeho proklamovaniu seba ako jediného Vykupiteľa a Učiteľa ľudstva. Toto nepriateľstvo údajne „pekného“, „tolerantného“, „optimistického“ moderného sveta, ktorý seba vyjadruje v sloganoch ako „Nechceme, aby nad nami kraľoval Kristus“; „Chceme sa oslobodiť od akejkoľvek náročnej doktrinálnej pravdy alebo morálnych zákonov.“; a „Nikdy neuznáme Cirkev, ktorá nebude bezpodmienečne akceptovať zmýšľanie moderného sveta.“
Toto nepriateľstvo dosiahlo svoj vrchol v našich dňoch. Aj niekoľko vysokých členov hierarchie katolíckej cirkvi ustúpilo pred neľútostnými požiadavkami moderného sveta; s presvedčením alebo bez presvedčenia aktívne spolupracujú pri uplatňovaní jeho zásad v každodennom živote Cirkvi vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach.
Mnohí sa čudujú, ako by sa mohlo stať, že náuka, morálka a liturgia Cirkvi boli v takej veľkej miere znetvorené. Ako to, že zostáva veľmi malý rozdiel medzi prevažujúcim duchom v živote Cirkvi v dnešnej dobe a zmýšľaním moderného sveta? Moderný svet je koniec koncov inšpirovaný princípmi francúzskej revolúcie: absolútnou slobodou človeka pred akýmkoľvek božským zjavením alebo prikázaním; absolútnou rovnosťou, ktorá ruší nielen sociálnu alebo náboženskú hierarchiu, ale dokonca aj rozdiely medzi pohlaviami; a bratstvom človečenstva takým nekritickým, že dokonca vylučuje akékoľvek rozlišovanie na základe náboženstva.
Bolo by nečestné a nezodpovedné iba uvádzať fakty o súčasnej vnútornej kríze Cirkvi a zaoberať sa jej príznakmi. Musíme preskúmať samotné korene krízy, ktoré možno v rozhodujúcej miere označiť (ako to urobil v tejto knihe Taylor Marshall) ako infiltráciu do Cirkvi neveriacim svetom, najmä slobodomurármi – infiltráciou, ktorá , podľa ľudských štandardov, by mohla efektívne uspieť iba prostredníctvom dlhého metodického procesu.
Ako pápež Lev XIII. poznamenal, keď otvoril tajné vatikánske archívy, v skúmaní a odhaľovaní historických faktov – dokonca ak aj tieto fakty kompromitujú a problematizujú Cirkev – Cirkev sa nemá čoho obávať. Táto kniha odhaľuje signifikantné historické korene súčasnej globálnej krízy i Cirkvi a vrhá svetlo na mnohé inak záhadné udalosti z minulosti.
Pre nedostatok postačujúcich materiálnych prameňov a z relevantných Vatikánskych archívnych materiálov , ktoré sú stále uzatvorené výskumníkom, niektoré problémy, ktorými sa zaoberá táto kniha (ako okolnosti obostierajúce smrť pápeža Jána Pavla I.) musia zostať hypotézami. Iné argumenty tu prezentované, akokoľvek poukazujú na existenciu akejsi zlovestnej červenej nite, ktorá systematicky prechádza dejinami minulého jeden a pol storočia dejín cirkvi.
Cirkev Kristova mala byť vždy a vždy bude prenasledovaná; ona bude vždy infiltrovaná jej nepriateľmi. Otázka vždy stojí iba na miere takejto infiltrácie a určuje ju miera bdelosti tých, ktorí sú v Cirkvi označovaní ako „strážcovia“, čo je doslovný význam slova episcopos – teda biskup. Najvyšším strážcom v cirkvi je rímsky pontifik, najvyšší pastier biskupov i veriacich. Prvá infiltrácia v cirkvi nastala apostázou Judáša Iškariotského. Od vtedy boli v Cirkvi votrelci – kňazi, biskupi a dokonca, veľmi zriedkavo pápeži, ktorých náš Pán nazýva „vlci v ovčom rúchu“.
Je ušľachtilé a záslužné vyhlásiť poplach, keď lupiči a iní votrelci potajomky vniknú do domu a otrávia pokrm jeho obyvateľov. Za posledných päťdesiat rokov zaznel takýto poplach niekoľkokrát odvážnymi biskupmi, kňazmi a veriacimi laikmi. Tí v zodpovedných úradoch v Cirkvi však týmto poplachom nevenovali pozornosť, a tak votrelci – vlci v ovčom rúchu – mohli nerušene spôsobiť zmätok v Božom dome, v Cirkvi.
S devastáciou a zmätkom v Cirkvi, ktoré sú dnes verejne známe, je čas odhaliť historické korene a pôvodcov tejto škody. Môže to pomôcť mnohým v Cirkvi prebudiť sa z letargie a prestať konať, akoby bolo všetko v poriadku. Kniha Taylora Marshalla je významným príspevkom k práci na zvyšovaní povedomia o tejto situácii a prijímaní preventívnych opatrení a protiopatrení v budúcnosti.
Svätý Augustín nám poskytol nasledujúci realistický, ale útešný opis pravdy, že Cirkev bude vždy prenasledovaná: Mnohokrát proti mne bojovali od mojej mladosti (Ž 128,1) … Cirkev je prastará. … Cirkev bola svojho času iba už v Ábelovi, keď proti nemu bojoval jeho zlý … brat Kain (Gn 4,8). Cirkev bola svojho času v samotnom Henochovi: bol vzatý spomedzi nespravodlivých (Gn 5,24). Cirkev bola svojho času v samotnom Abrahámovi a vieme, čo zlého prežil. Cirkev bola v samotnom bratovi Lótovi. ktorý sám a vo svojom dome v Sodome pretrpel sodomské neprávosti a zvrátenosti, kým ho Boh z nich nevyslobodil (Gn 13–20). Cirkev začala existovať aj v izraelskom ľude. Pretrpela faraóna a Egypťanov … Prichádzame k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi: v žalmoch sa káže evanjelium. Z tohto dôvodu, aby sa teraz Cirkev nečudovala, alebo aby sa niekto …, ktorý si želá byť dobrým členom Cirkvi, nečudoval, nech počúva svoju Matku Cirkev, ktorá mu hovorí: „Nečuduj sa týmto veciam, môj synu: Mnohí istý čas proti mne bojovali od mojej mladosti, ale nemohli nado mnou zvíťaziť. (Porovnaj Ž 128)
Ani tá najperfídnejšia zápletka na zničenie Cirkvi zvnútra nebude úspešná. Preto naša Matka Cirkev odpovie hlasom svojich nevinných detí, jej čistých mladých mužov a panien, jej otcov a matiek rodín, jej odvážnych a rytierskych laických apoštolov a apologétov, jej cudných a horlivých kňazov a biskupov, jej rehoľných sestier a najmä jej kláštorných mníšok, duchovných skvostov Cirkvi: „Nemohli nado mnou zvíťaziť!“ Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

+ Athanasius Schneider
Auxiliárny biskup arcidiecézy svätej Márie v Astane
11. apríla, 2019

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *