Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

pápežská tiara

31. januára 2021 Yozef 0 Comments

Vládcov moderného sveta nemá kto kontrolovať.
Preto je toľko neprávostí okolo nás.
Dlho v dejinách  to robili pápeži. 

Jestliže tedy z pravé cesty vybočí moc
světská, souzena bude. mocí. duchovní;

Kdožkoli této moci od Boha tak zřízené se protiví, zřízení božímu se profiví

návrh na obnovu pápežskej tiary

Tiára symbolizovala:

1) Nejsvětější Trojici (na některých obrazech je tiárou korunován Bůh Otec)

2) trojí úřad papeže (učitelský, kněžský-pastýřský a královský)

3) trojí papežskou moc (kněz, soudce, nejvyšší zákonodárce)-plenitudo potestatis = plnost moci.

4) trojí jazyk z Bible: hebrejština, řečtina a latina.
     
      Papež byl po volbě korunován tiárou. V roce 1963 byl posledním papežem korunovaným vlastní tiárou 263. papež Pavel VI. Po korunovaci tiáru odložil a 11.11.1964 ji prodal do USA. Výtěžek věnoval chudým do Indie. Tiára Pavla VI. je uložena v chrámu Neposkvrněné Panny Marie ve Washingtonu. Ve Vatikánské pokladnici je její kopie.
      Od středověku měl většinou každý papež svoji vlastní tiáru. Některé tiáry se ztratily, nebo byly zničeny během válek a plenění Vatikánu. 

Papežská tiára (čelenka) je tvořena třemi korunami, které symbolizující trojí moc papeže: Otec králů, Správce světa a zástupce Krista) od 18. století, je touto tiárou korunována každého 29. června bronzová socha svatého Petra. Používání Tiáry k rituálním slavnostním obřadům,

Tiára je čelenka, která končí špičkou a je ze stříbra,  během doby Bonifáce VIII byly přidány dvě koruny, a od roku 1314 tři koruny (z toho důvodu se nazývá triregnum), nahoře byla malá koule se zlatým křížem, 

Mezi různými výklady, můžeme zmínit ten, který říká, že tři koruny představují militantní, trpící a triumfální církev. Tvar triregnum se měnil v průběhu let. Nicméně vždy je více či méně zaoblené, v některých případech bez koule a kříže. Občas je upravená poloha stužky na tiáře.

Bonifác VIII. Unam sanctam : Dva meče

My sme informovaný textami evanjelií, že to v tejto Cirkvi a v jej moci sú dva meče; menovite, duchovný a časný (temporálny). Preto keď apoštoli hovoria: “pozri, tu sú dva meče” (Lk 22,38) to má znamenať v Cirkvi, pretože apoštoli tak povedali a Pán neodpovedal, že by to bolo príliš veľa, ale že je to dosť. Iste, kto popiera, že svetský meč je v sile Petra, nepočúval dobre slovo Pána veliace: “Schovaj meč do pošvy!” (Mt 26,52) Oba, preto, sú v moci Cirkvi, čo znamená: duchovný a materiálny meč, prvý má byť poskytnutý pre Cirkev a druhý Cirkvou; prvý v rukách kňaza; druhý rukami kráľov a vojakov, ale z vôle a strpenia kňaza.
Avšak, jeden meč sa má podriadiť inej a temporálnej autorite, patriaci k duchovnej sile. Pretože apoštol hovoril: „Lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha” (Rim 13,1-2), ale oni by neboli v poriadku, ak by jeden meč nebol podriadený inému a ak by ten nižší, nebol viedol hore ten druhý.
Preto, vo vzťahu k blahoslavenému Dionýzovi, to je právo Božie, že najnižšie veci dosiahnu najvyššie miesto prostredníkov. Potom, podľa poradia vesmíru, všetky veci nie sú vedené späť k poriadku rovnako a bezprostredne, ale najnižšie prostredníctvom, a nižšie nadradenými. Preto my musíme rozpoznať viac jasne, že duchovná sila predčí v dôstojnosti a vážnosti svetskú moc ktorúkoľvek, ako duchovné veci predčia temporálne.

„jestliže se zpronevěří pozemská moc, bude souzena mocí duchovní, avšak zpronevěří-li se duchovní nižšího stupně, může být souzena vyšší; nejvyšší pak jedině Bohem – a nikoliv člověkem.“ Ačkoliv je totiž tato moc vykonávána člověkem, má přesto božský původ a podstatu, a proto „dále prohlašujeme říkáme, stanovujeme a oznamujeme, že všechna lidská stvoření zcela pro nezbytnost spásy podléhají Římskému veleknězi,“ uzavírá poslední věta buly.

V sakristii velechrámu sv. Petra ve Vatikánu je vystaveno 22 papežských tiár.

Naposledy ju použil Pavol VI. 11. novembra 1964, následne položil svoju tiaru na oltár Baziliky sv. Petra] a neskôr ju vydražili a výnos bol určený chudobným.

V této moderní době a po čtyřiceti letech trvalé „diety“ způsobené omylem kolegiality v Lumen Gentium, se člověk diví, proč tolik katolíků přesto stále instinktivně touží po obnově toho, co je tradiční a patří k papežství?

Původní podoba tiáry, kterou římští papežové nosili asi od 7. století, byla bílá homolovitá čepice bez ozdob.

Papež Benedikt XVI. použil tiáru pouze jednou při vstupu k jedné mši ve velechrámu sv. Petra v roce 2011.

sv. Gregor VII. Dictatus papae

Dva roky po svojom zvolení vydal dvadsaťsedem téz, v ktorých zhrnul svoj hieratický program. V ňom presadzoval pápežovo prvenstvo v cirkvi a pozdvihnutie duchovnej moci – teda pápeža – nad akoukoľvek svetskou mocou. Tento Dictatus Gregorii papae prehlasuje nasledovné: V cirkvi je kanonicky zvolený pápež ako nástupca svätého Petra neobmedzeným pánom. Je obdarený sviatosťou. Je pod Petrovou zvláštnou ochranou. Má právo dosadzovať i zosadzovať biskupov. Môže zasahovať priamo do ktorejkoľvek diecézy a svätiť kňazov pre akékoľvek miesto. Iba on má právo zvolávať synody, ktorých uznesenia má právo rušiť a vynášať ustanovenia nové. Sám nesmie byť nikým súdený, má však právo rozhodovať o všetkých dôležitých cirkevných právnych veciach, pretože je mocou svojho úradu zvestovateľom Božej vôle, a tak tvorcom práva. Pápež je najvyššou hlavou sveta, ktorému sa musí podriadiť každý svetský panovník, cisára nevynímajúc. Nosí tiaru a iné cirkevné insígnie. Králi a kniežatá sú povinné ctiť si ho pobozkaním nôh. Pápež môže zosadzovať panovníkov a zbavovať poddaných prísahy vernosti voči nim.

Gregor bol presvedčený, že vyhlasuje celkom oprávnené požiadavky, ktoré mu vnukol sám Boh. Presadzoval ich doslova s fanatickou rozhodnosťou a často až so sv. bezohľadnosťou.

Pápež ešte v tom istom roku zvolal synodu, na ktorej dal cisára do cirkevnej kliatby. Svoje rozhodnutie oznámil prostredníctvom buly Audustis, v ktorej stálo:

Na obranu a väčšiu slávu svätej Cirkvi zakazujem Henrichovi panovať nad kráľovstvom nemeckým a talianskym v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Každého poddaného rozväzujem od danej prísahy a zakazujem komukoľvek uznať ho za kráľa. Pretože sa stýkal s vylúčenými z cirkvi, množil neprávosti a pokúsil sa rozlučovať cirkev, zaväzujem ho na tomto mieste putami kliatby.

Diktát pápeža

 1. Že rímsku cirkev založil iba Boh.
 2. Že samotného rímskeho pontifika možno právom nazvať univerzálnym.
 3. Že iba on môže zosadiť alebo znovu dosadiť biskupov.
 4. To, že na koncile je jeho legát, aj keď v nižšej platovej triede, predovšetkým biskupmi a môže proti nim vyniesť rozsudok.
 5. Že pápež môže zosadiť neprítomných.
 6. To by sme okrem iného nemali zostať v jednom dome s osobami, ktoré exkomunikoval.
 7. Iba pre neho je v súlade so vtedajšími potrebami dovolené prijímať nové zákony, zhromažďovať nové zbory a robiť kláštorné kláštore; a na druhej strane rozdeliť bohaté biskupstvo a zjednotiť chudobných.
 8. Že iba on môže používať cisárske insígnie.
 9. Len od pápeža budú všetci kniežatá bozkávať nohy.
 10. Že iba jeho meno sa bude hovoriť v kostoloch.
 11. Že je to jediný názov na svete.
 12. Aby mu bolo dovolené zosadiť cisárov.
 13. Ak je to potrebné, môže mať povolenie na preloženie biskupov.
 14. Že má moc vysvätiť úradníka v ktorejkoľvek cirkvi, ktorú si želá.
 15. Že ten, kto je ním vysvätený, môže predsedať inej cirkvi, ale nesmie zastávať podradné postavenie; a že taký nemôže dostať vyššiu známku od žiadneho biskupa.
 16. Že žiadna synoda sa nebude nazývať všeobecnou bez jeho rozkazu.
 17. Že žiadna kapitola ani nijaká kniha nebudú považované za kánonické bez jeho autority.
 18. To, že ním vynesený trest nemôže nikto odvolať; a že on sám, sám zo všetkých, to môže stiahnuť.
 19. Že on sám nemôže byť nikým súdený.
 20. Že nikto sa neodváži odsúdiť toho, kto sa odvoláva na apoštolskú stoličku.
 21. To by sa malo odkázať na dôležitejšie prípady každej cirkvi.
 22. Že rímsky kostol nikdy nepochybil; ani sa nezmýli na celú večnosť, svedčí to Písmo.
 23. Že rímsky pontifik, ak bol kanonicky vysvätený, je nepochybne svätým vďaka zásluhám svätého Petra; Vydáva svedectvo svätý Ennodius, biskup z Pavie, a mnohí svätí otcovia s ním súhlasia. Ako je obsiahnuté vo dekrétoch svätého Symmachusa pápeža.
 24. To, že na jeho príkaz a súhlas môže byť podriadené oprávnené vznášať obvinenia.
 25. Aby mohol zosadiť a znovu dosadiť biskupov bez konania synody.
 26. Že ten, kto nemá pokoj s rímskou cirkvou, nebude považovaný za katolíka.
 27. Aby mohol oslobodiť poddaných od ich vernosti zlým mužom.

preložené v knihe Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages , (L

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *