Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Útoky na cirkev a brány pekelné ju nepremôžu

12. novembra 2021 Yosef 0 Comments

Z denníka svätej Faustíny
445 – „Štvrtok. Nočná adorácia
Keď som prišla na adoráciu, hneď ma naplnila vnútorná sústredenosť. Videla som Pána Ježiša priviazaného k stĺpu a obnaženého. Hneď sa začalo bičovanie. Videla som štyroch mužov, ktorí striedavo krátkymi bičmi šľahali Pána. Srdce sa mi zastavovalo pri pohľade na tie bolesti. Vtom mi Pán riekol: »Trpím ešte väčšiu bolesť než tá, ktorú vidíš.« Ježiš mi dal poznať, za aké hriechy sa podrobil bičovaniu, za hriechy nečistoty. Ó, ako strašne Ježiš morálne trpel, keď sa poddal bičovaniu. Vtom mi Ježiš riekol: »Pozri, takto vyzerá ľudstvo v dnešnej dobe.« V tej chvíli som uvidela strašné veci: kati odstúpili od Pána Ježiša a k bičovaniu pristúpili iní ľudia. Schytili biče a nemilosrdne šľahali Pána. Boli to kňazi, rehoľníci a rehoľnice, najvyšší hodnostári Cirkvi, čo ma veľmi prekvapilo, a boli medzi nimi aj svetskí ľudia rôzneho veku a stavu. Všetci si vybíjali svoju zlosť na nevinnom Ježišovi. Keď som to videla, moje srdce upadlo do takého stavu, akoby som zomierala. Keď ho bičovali kati, Ježiš mlčal a pozeral do diaľky. Keď ho bičovali duše, ktoré som spomenula vyššie, Ježiš zatvoril oči a z jeho Srdca sa vydral tichý, ale strašne bolestný ston. Pán mi dal podrobne poznať (…) ťarchu zloby tých nevďačných duší: »Vidíš, to je väčšia muka ako moja smrť.« Vtedy zamĺkli aj moje ústa, cítila som, akoby som zomierala. Cítila som, že nikto ma nepoteší ani nevytrhne z tohto stavu, jedine ten, ktorý ho na mňa dopustil. Vtom mi Pán riekol: »Vidím skutočnú bolesť tvojho srdca, ktorá priniesla nesmiernu úľavu môjmu srdcu, pohliadni a poteš sa.«“
446 – „Vtom som uzrela Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup duší ukrižovaných tak, ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duší a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné.
Libera nos a malo

když svobodné zednářství nemůže Kristovu Církev zcela vyhladit, plánuje nejen vymýtit vliv katolicismu ve společnosti, ale využít církevní strukturu jako nástroj „obnovy“, „pokroku“ a „osvícení“ – jako prostředků prosazení svých vlastních principů a cílů.

„Papež, kýmkoliv je, nikdy nepřijde k tajným společnostem; je na tajných společnostech, aby učinily první krok k Církvi s cílem si ji podrobit.

„Úkol, který si na sebe musíme vzít, není prací na den nebo měsíc nebo na rok. Může trvat několik let, možná století, ale v našich řadách voják umírá a boj pokračuje.

„Nezamýšlíme naklonit papeže naší věci, učinit je neofyty našich principů, propagátory našich idejí. To by bylo směšným snem, a jestliže se věci nějakým způsobem obrátí, jestliže by měli kardinálové nebo preláti například ze své vlastní vůle vstoupit do části našich tajemství, není to vůbec podnětem přát si jejich povýšení na Petrův stolec. Takové povýšení by nás zničilo. Sama ambice by je vedla k apostazi, potřeba moci by je přinutila obětovat nás. Co musíme žádat, co bychom měli hledat a na to čekat, jako Židé čekají na mesiáše, je papež podle našich potřeb

Permanentní instrukce Alta Vendita

Sedenie sedemnáste

3. Dnes je už sloboda svedomia uznaná všade. Preto je vyhladenie kresťanstva
otázkou len niekoľkých rokov. Ďaleko ľahšie sa nám to podarí u ostatných
náboženstiev, ale o tom by bolo predčasné hovoriť. Klerikalizmus a kňazstvo obmedzíme v jeho činnosti natoľko, aby jeho vplyv v budúcnosti nebol prakticky žiadny.
4. Až nadíde okamžik, kedy bude nutné zničiť aj pápežstvo, uskutoční ľud, vedený
našou neviditeľnou rukou, útok na vatikánsky palác. Tu však zakročíme pod
zámienkou, aby sa neprelievalo príliš mnoho krvi. V skutočnosti to však bude len
preto, aby sme vnikli do vatikánskych komnát, ktoré potom neopustíme skôr, ako
nezničíme jeho moc a to i morálne.
5. Kráľ izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta, patriarchom medzinárodnej
cirkvi.

Protokoly siónskych mudrcov

Nemyslite si však, že váš boj za základné práva sa tu končí: Útok je celosvetový a každý z nás si musí byť vedomý hrozby, ktorá teraz visí nad každým z nás.

Toto nie je zrážka, v ktorej môžeme spoločného nepriateľa poraziť iba ľudským úsilím: je to epochálny boj, v ktorom ide o osudy ľudstva ako celku, ako aj každého z nás jednotlivo, a to v čase aj v vo večnosti. A predovšetkým: zástancovia Veľkého resetu sú vnútorne protikresťanskí a antikristi, pretože tento „Nový poriadok“ nie je nič iné ako pekelný chaos.

Dostali ste možnosť rozhodnúť. Nielen vtedy, ak je zelený preukaz nelegitímny, ale či sa chcete definitívne zriecť toho, čo vám zostalo z vašej slobody, a nechať na seba uvaliť dystopickú nočnú moru o tyranii, že dnes je diktatúra zdravia a zajtrajšok bude ekologický alebo transľudský. A nech Boh pomáha a ochraňuje tých, ktorí mu patria.

Temný štát a temná cirkev (Deep State a Deep Church

Druhý front spočíva vo vnútornej dynamike hlbokého štátu a hlbokej cirkvi: obaja zaraďujú medzi svojich členov ľudí, ktorí sú deviantní nielen intelektuálne a duchovne, ale aj morálne. Sexuálne a finančné škandály, ktoré sa dotýkali vysoko postavených členov politiky i inštitúcií, ako aj katolíckej hierarchie, ukazujú, že korupcia a nemorálnosť sú na jednej strane prvkom, ktorý ich spája, a na druhej strane účinným odstrašujúcim prostriedkom vzhľadom na bežné vydieranie, ktorému sú všetci podrobení. Zvrátenosť významných politikov a prelátov ich núti dodržiavať agendu globalistov, hoci sa ich kolaborácia javí ako neprimeraná, nerozvážna alebo v rozpore so záujmami občanov a veriacich. Z tohto dôvodu existujú vládcovia, ktorí na príkaz elity ničia ekonomiku a sociálnu štruktúru svojho národa; preto je pozoruhodné, že sa nájdu kardináli a biskupi, ktorí propagujú rodovú teóriu a falošný ekumenizmus, čím vyvolávajú škandál medzi Katolíkmi: konajú v záujme svojho pána a zrádzajú svoje poslanie služby národu alebo Cirkvi.

Odkaz bývalého apoštolského nuncia arcibiskupa Vigana nám všetkým

Viganova optika je odvážna až v niektorých bodoch aj prorocká
ALE v jeho listoch je tam prítomná aj
Nekolegialita, Nekatolicita a Unáhlenosť
1. odpísal už pápeža Františka!  hoci už svoju rétoriku dosť zmiernil
2. vraj predkoncilová liturgia sa nemôže koexistovať s tou koncilovou, čo je blud 
3. o II. Vatikánskom koncile píše iba samé negatíva vraj bol iba katastrofou? 
4.  Exprezidenta USA D. Trumpa predčasne oslovil ako spasiteľa diania
a ten pri skončení prezidentského mandátu bez boja pustil do gatí…
a odovzdal globalistom USA aj planétu na záverečnú amorálnu demoláciu

Každý katolík vie, že zabitie bezbranného tvora v matkinom lone je hrozný zločin; a že najvážnejší škandál dáva veriacim nielen Joe Biden ako presvedčený zástanca potratov, ale aj samotný Bergoglio, ktorý je uznávaný ako držiteľ autority najvyššieho pastiera Cirkvi. Jeho demolačné dielo nepozná oddych pred užasnutým tichom kardinálov a biskupov.

Veľmi vzácne výnimky pastierov, ktorým skutočne ležia na srdci zverené duše – príklad Jeho Eminencie kardinála Burkeho vyniká medzi inými – väčšina svojich bratov biskupov a Vatikán vnímajú s nepriateľstvom, v znepokojujúcom podvracaní poslanie Cirkvi Kristovej, ktoré sa dnes zredukovalo na klimatické zmeny, inkluzívny kapitalizmus a masové očkovanie.

Bergoglio bol nedávno uznaný za „morálneho sprievodcu“ Radou pre inkluzívny kapitalizmus pod vedením Lynn Forester de Rothschild a vymenoval Jeffreyho Davida Sachsa za člena Pápežskej akadémie sociálnych vied. Sachs je prezidentom Siete riešení pre trvalo udržateľný rozvoj OSN, zástancom znižovania globálnej populácie a boja proti klimatickým zmenám – to nemá nič spoločné s poslaním pápežstva a malo by to viesť prelátov Cirkvi vážne sa pýtať sami seba na Bergogliovu duševnú a morálnu vhodnosť pre rolu, ktorú zastáva.

„mýlí se proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že je možné držet pohromadě dvě protikladné formy katolické bohoslužby ve jménu plurality liturgického vyjádření…“
jsme v situaci, kdy je Náš Pán Ježíš Kristus v opozici vůči současnému papeži, který veřejně odmítá titul „Kristův náměstek“.

„Kto predsedá Cirkvi, je bábkou v rukách Bábkára.“ Mocná freska reality, ktorej politické a cirkevné aspekty sú už poriadne prepojené, ktorá hovorí o slobodnom a odvážnom svedomí, aby zhromaždila okolo slova pravdy všetkých ľudí, ktorí sa nehodlajú poddať šíreniu neprávosti, ktorá už každého obklopuje potom, čo hlboko prenikla do radov vodcov Cirkvi.

Chápem to dobre, verte mi, že je ľahšie vyhrievať sa v ilúzii, že „všetko bude v poriadku“ a že táto pandémia je strašná katastrofa, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Je oveľa jednoduchšie si myslieť, že vodcovia po celom svete by mali byť súdení s vďačnou zhovievavosťou a ospravedlňovaním za chyby, ktorých by sa ktokoľvek na ich mieste mohol dopustiť v boji proti „neviditeľnému nepriateľovi“. Je povzbudivé veriť, že nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa drogami a medzinárodné zdravotnícke inštitúcie nemajú na srdci nič iné ako naše dobro a že nikdy nemôžu distribuovať, iba pre ekonomický kalkul, experimentálne lieky, ktoré nás nakoniec všetkých chronicky postihnú, alebo vyhladia. A je neuveriteľne ťažké a psychologicky vyčerpávajúce čeliť každodennému domácemu boju s príbuznými a priateľmi, známymi a kolegami z práce, zo samotnej skutočnosti, že považujeme príbeh Covid za absurdný. Byť považovaní za „konšpiračných teoretikov“ či „popieračov“ a stať sa predmetom poľutovania, opovrhnutia a sociálneho odsudzovania je nevďačný osud, najmä keď sú nám ľudia, ktorí prijali globálne lož, milí. A je ešte nepríjemnejšie cítiť sa v našej cirkevnej komunite ako diskriminovaní a ostrakizování, o to viac, ak je vnímané, ako sa ideologické sploštenie záležitosti u mainstreamu prejavuje aj na strane biskupov a najvyšších špičiek hierarchie.

Realita je úplne odlišná a ak ju nechceme prijímať, dostávame sa do kognitívnej disonancie, ktorú sociálna psychológia rozsiahlo študovala. Realita je nielen odlišná, ale diametrálne odlišná od toho, čo nám bolo povedané, a bude pre nás lepšie, ak jej chceme porozumieť, rozpoznať ju, čeliť jej a bojovať s ňou zo všetkých síl. Tiež preto, že modus operandi, s ktorým boli podobné prípady riešené v priebehu histórie, je v podstate rovnaký.

Uvedomujem si, že môže byť krajne nepopulárne zaujať stanovisko proti takzvaným vakcínam, ale ako pastieri stáda Pána máme povinnosť odsúdiť hrozný zločin, ktorý sa pácha a ktorého cieľom je vytvoriť miliardy chronicky chorých ľudí a vyhubiť milióny a milióny ľudí na základe pekelnej ideológie „Veľkého resetu“, ktorú sformuloval prezident Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab a ktorú podporili inštitúcie a organizácie po celom svete. [29]

Mlčanie toľkých kardinálov a biskupov spolu s nepredstaviteľnou propagáciou očkovacej kampane Svätou stolicou predstavuje formu bezprecedentnej spoluúčasti, ktorá už nemôže pokračovať. Je potrebné odsúdiť tento škandál, tento zločin proti ľudskosti, tento satanistický čin proti Bohu.

 

zo zjavení bl. sestry A.K. Emmerichovej o konci časov:
„Ešte raz som videla, že Petrova Cirkev bola ohrozovaná plánom, ktorý spracovala tajná sekta a ničili ju blesky. Ale videla som tiež, ako pomoc prišla práve vo chvíli, keď utrpenie vrcholilo. Videla som Preblahoslavenú Pannu, ako zostupuje na Cirkev a rozprestiera nad ňou svoj plášť. Videla som pápeža, ktorý bol súčasne veľmi mierny a zároveň pevný… Videla som veľkú obnovu a Cirkev sa vznášala vysoko k nebu.“
„Prídu veľmi zlé časy, kedy nekatolíci zvedú na scestie veľa osôb. Výsledkom bude veľký zmätok. Videla som tiež bitku. Nepriatelia boli vo veľkom počte, ale malé vojsko veriacich ich pobilo celé rady. Mária sa počas bitky nachádzala na úpätí pahorku a odela sa do brnenia. Bola to strašná bitka. Nakoniec zostalo len málo verných bojovníkov, ktorí prežili, ale víťazstvo bolo ich.“ (22. Októbra 1822)
„Vidím apoštolov, nie však z minulosti, ale apoštolov posledných časov a zdá sa mi, že pápež je medzi nimi.“
„Židia sa vrátia do Palestíny a pred koncom sveta sa stanú kresťanmi.“

Dielo diabla prenikne aj do Cirkvi tak, že uvidíte kardinálov proti kardinálom, biskupov proti biskupom. Kňazom, ktorí ma uctievajú, budú ich spolubratia opovrhovať a odporovať im… kostoly a oltáre vyplienené; Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy a démon bude tlačiť na mnohých kňazov a zasvätené duše, aby odišli zo služby Pánovi… — Sr. Agnes Sasagawa z Akity, Japonsko, 13. októbra 1973

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *